Rok 2016 bol pre spoločnosť JAVYS, a. s., v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi štatisticky najlepším za sledované obdobie 2006 - 2016.

V roku 2016 zaznamenala Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a. s., (JAVYS) 214 dní bez pracovného úrazu, čo je od vzniku spoločnosti, čiže od roku 2006 najvyšší počet dní bez úrazu. V roku 2016 nebol v spoločnosti JAVYS, a. s., zaznamenaný žiadny registrovaný pracovný úraz, ani  choroba z povolania. Zaznamenané boli dva evidované pracovné úrazy a 1 evidovaný pracovný úraz pracovníka dodávateľskej organizácie. V uplynulom roku nebol na jadrových zariadeniach JAVYS, a. s., zaznamenaný žiadny požiar.

     Na základe výsledkov hlavných ukazovateľov v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi bol rok 2016 štatisticky najlepším rokom spoločnosti JAVYS, a. s., za sledované obdobie rokov 2006 - 2016. 

    Jedným z hlavných ukazovateľov, ktorý poskytuje o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v spoločnosti ucelený obraz je ukazovateľ pracovnej úrazovosti zamestnancov spoločnosti ako aj ukazovateľ úrazovosti zamestnancov dodávateľských organizácií, ktorý zároveň poskytuje obraz o riadení dodávateľov. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je hlavnou úlohou zisťovať ohrozenia a nebezpečenstvá, monitorovať zistené skutočnosti a v čo najväčšej miere ich eliminovať. Za účelom skvalitnenia pracovných podmienok a zefektívnenia produktivity a kvality práce spoločnosť kladie na systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci veľký dôraz. Najmä na preventívne opatrenia, pravidelné hodnotenia stavu BOZP a zapájanie sa zamestnancov do systému.

Jadrová bezpečnosť

     Jadrové zariadenia boli počas roku 2016 prevádzkované bez porušenia limitov a podmienok pre ich bezpečnú prevádzku resp. vyraďovanie, v súlade s platnou a aktuálnou bezpečnostnou dokumentáciou schválenou dozornými orgánmi SR. V predpísaných intervaloch bolo vykonávané hodnotenie bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení spoločnosti JAVYS, a. s., prostredníctvom prevádzkových ukazovateľov bezpečnosti. Dosiahnuté hodnotenia potvrdili profesionálnu prácu personálu a vysokú spoľahlivosť technologických zariadení. Požiadavky legislatívy Slovenskej republiky a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť boli splnené pre všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce.

     Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorca

< Späť