Spoločnosť JAVYS, a. s., zhodnotila v roku 2016 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 z vyraďovaného materiálu viac ako 944 ton druhotných surovín.

V rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 vrátila naša spoločnosť v roku 2016 do recyklačného procesu 944,28 ton druhotných surovín. Zhodnocovanie čo najväčšieho množstva materiálov, minimalizácia tvorby odpadov a ochrana životného prostredia je jedným z cieľov spoločnosti JAVYS, a. s.  

     Z celkového objemu tvorilo v roku 2016 najväčší objem druhotných surovín 889 ton železa a 29 ton hliníka. Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., recyklačným procesom získala sa opätovne investovali do procesu vyraďovania jadrových zariadení, čím dochádza k úspore finančných prostriedkov  zo štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania JE V1 prostriedkov EBOR.

 Prehľad materiálov odovzdaných na recykláciu a ich objemov v roku 2016

ROK 2016

železo menej ako 6 mm

masívne železo viac ako 6 mm

nerez

obsah hliníka viac ako 99,5%

ostatný hliník

obsah medi viac ako 99,5%

nadrozmerný materiál 1-10 t

ostatná meď viackomponentný materiál

Spolu
(ton)

 

 

SPOLU (t) 

 

4,14

 

884,73

 

12,37

 

26,64

 

1,92

 

7,56

 

6,92

 

0

 

944,28

 

 

 

 
Zdroj: JAVYS, a. s.

      Odpady, ktoré potenciálne môžu ohroziť niektorú zo zložiek životného prostredia sú dočasne skladované v technologicky zabezpečených priestoroch tak, aby sa predišlo ich negatívnym vplyvom na okolité prostredie, prípadné ohrozenie života a zdravia ľudí, majetku a životného prostredia. Tie, ktoré možno vrátiť do recyklačného procesu spoločnosť JAVYS, a. s., zhodnocuje.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorca

< Späť