Železničný vagón s kovovým odpadom súkromnej firmy vykazoval rádioaktivitu, Rakúšania ho poslali späť na Slovensko.

Spoločnosť JAVYS, a. s., bola Útvarom vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR vyzvaná na dohľadanie a identifikovanie predmetu, ktorý vykazoval prvky rádioaktivity a nachádzal   sa v železničnom vagóne s kovovým materiálom súkromnej spoločnosti, pristavenom v železničnej stanici Bratislava – Vajnory po tom, ako bol železničný vozeň s nákladom kovového materiálu vrátený z územia Rakúska späť na Slovensko.

     Pracovníci spoločnosti JAVYS, a. s., ktorá je oprávnenou organizáciou na nakladanie s opustenými žiaričmi a  rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu, dňa 15. februára 2017 postupnou vykládkou kovu z vagóna a premeriavaním rádioaktivity jednotlivých komponentov dohľadali a identifikovali kontaminované predmety. Išlo o dve kovové rúry  s  celkovou hmotnosťou 30 kg, kontaminované rádionuklidom 238U-rad. Nameraný dávkový príkon bol 0,0011 mSv/hod.  

     Opustené žiariče a  rádioaktívne odpady neznámeho pôvodu  sa objavujú napríklad v zberných surovinách, železiarňach, na hraničných priechodoch, ale pochádzajú aj z nelegálnej  činnosti.  V roku 2016 spoločnosť JAVYS, a. s., zabezpečila 9 prípadov záchytov rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu (ZRAM), pričom išlo prevažne o rôzne súčiastky poľnohospodárskej a vojenskej techniky kontaminovanej rádionuklidmi.

     V  roku 2017 vykonala spoločnosť JAVYS, a. s., päť záchytov ZRAM, pričom v jednom prípade išlo o predmet pochádzajúci z ilegálnej činnosti, nájdený v areáli rodinnému domu v Nitre časť Krškany. Zachyteným predmetom bola odcudzená súčiastka medicínskeho zariadenia. V ostatných troch prípadoch išlo o súčiastky vojenskej techniky, ktoré boli zachytené v zberných dvoroch kovového odpadu, kontaminované rádionuklidom 238U-rad. 

     Zachytené rádioaktívne materiály sa po ich identifikácii a zdokumentovaní prepravia na ďalšie nakladanie do Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. Materiály, ktoré spĺňajú limity pre uloženie  v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) sa priebežne spracovávajú a upravujú  do bezpečnej formy do vláknobetónových kontajnerov a následne sú prepravené do Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov na ich definitívne uloženie.    

     Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie  s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi   a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia. 

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť