Pravidelné celoareálové havarijné cvičenie „BREST 2017“ v lokalite jadrovoenergetického komplexu v Jaslovských Bohuniciach splnilo zákonné požiadavky.

 

     Pravidelné celoareálové havarijné cvičenie v Jaslovských Bohuniciach sa uskutočnilo 27. septembra 2017 v dopoludňajších hodinách a začalo podľa plánovaného harmonogramu o 7,30 hod. úvodným slovom Ing. Jána Horvátha, člena predstavenstva a  riaditeľa divízie bezpečnosti. Celoareálové havarijné  cvičenie sa koná každoročne v súlade so zákonom NR SR 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, vyhláškou ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. a schváleným harmonogramom havarijných cvičení pre daný rok. O plánovanom cvičení boli prostredníctvom verejnoprávnych médií včas informovaní občania a písomne aj starostovia okolitých obcí.
    Celoareálové havarijné cvičenie bolo zamerané na previerku činností Organizácie havarijnej odozvy JAVYS, a. s., v súčinnosti so spoločnosťou JESS, a. s., VÚJE a bezpečnostnými a záchrannými zložkami ako odozva na prípadnú udalosť na jadrovom zariadení v lokalite JAVYS, a. s. Zároveň sa uskutočnila simulovaná evakuácia osôb v spolupráci s obcou Jaslovské Bohunice a nácvik zlaňovania zranenej osoby.   
    Na cvičení sa zúčastnilo 493 osôb (zamestnanci spoločnosti JAVYS, a. s., zamestnanci dodávateľov  a pozorovatelia). Cvičenie sa uskutočnilo podľa plánovaného technického scenára a časového harmonogramu, začalo  dvojminútovým spustením sirén kolísavým tónom o 8,15 hod. a skončilo sa o 10,30 hod. spustením sirén dvojminútovým stálym tónom.
      Inšpektori z Úradu jadrového dozoru a Úradu verejného zdravotníctva v rámci vyhodnotenia cvičenia bezprostredne po jeho skončení uviedli, že pravidelné cvičenie splnilo zákonné požiadavky. Pozorovatelia aj inšpektori boli prítomní na zhromaždiskách, v úkrytoch, aj pri nácviku zlaňovania zranenej osoby. 
 
     Cieľom celoareálového cvičenia „BREST 2017“ bolo preverenie postupov pre identifikáciu, klasifikáciu, lokalizáciu a likvidáciu následkov simulovaných udalostí ako zaplavenie objektu, obnovenie napájania JZ V1, funkčnosti vnútorného varovného a vyrozumievacieho systému, vyrozumenia členov Organizácie havarijnej odozvy JAVYS, a. s., preverenia súčinnosti s externými zložkami (ÚJD SR, ÚVZ SR, MH SR, MV SR, MZ SR, a pod.), či simulácia ochranných opatrení pre ochranu zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na území JAVYS, a. s. 

Mgr. Miriam Žiaková
hovorca  

< Späť