Javys, a.s.

Galéria

Stratégia

Stratégiou JAVYS, a.s., je napĺňať víziu a poslanie spoločnosti pri rešpektovaní Stratégie energetickej bezpečnosti SR a Návrhu vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR.

>  Bezpečne, spoľahlivo, efektívne prevádzkovať a vyraďovať jadrové zariadenia pri dodržaní priority jadrovej a radiačnej bezpečnosti, základných princípov kultúry bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany obyvateľstva a životného prostredia.

>  Poskytovať jadrové služby v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a v oblasti prepráv rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva využívaním vlastných technologických a personálnych kapacít.

>  Bezpečne a spoľahlivo nakladať s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi.

>  Zabezpečovať príjmy spoločnosti predajom jadrových i nejadrových služieb na komerčnej báze a zintenzívnením predaja majetku, ktorý sa v dôsledku vyraďovania JE stal nepotrebným a nevyužiteľným.

>  Zastupovať záujmy SR v nových projektoch súvisiacich so Stratégiou energetickej bezpečnosti SR, Návrhom vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR  a posilniť postavenie spoločnosti v rozsahu zadnej časti jadrového palivového cyklu.  

Strategické oblasti spoločnosti

Pre naplnenie stratégie spoločnosti JAVYS, a.s., boli stanovené nasledujúce strategické oblasti:

  • Nakladanie s RAO a VJP a prepravy RAO a VJP
  • Vyraďovanie jadrových zariadení 
  • Prevádzka jadrových a ostatných zariadení 
  • Bezpečnosť a ochrana životného prostredia
  • Ekonomika a služby 
  • Rozvoj spoločnosti  
  • Riadenie spoločnosti a ľudských zdrojov 
  • Komerčné aktivity
     
detail
detail