Javys, a.s.

Galéria

Radiačná ochrana

Všetky relevantné činnosti v oblasti radiačnej ochrany podliehajú pred ich povolením, počas realizácie a po ich ukončení procesu optimalizácie dávkovej záťaže v zmysle platnej štátnej legislatívy a vnútorného systému zabezpečenia kvality spoločnosti JAVYS, a.s.

V pracovnom prostredí kontrolovaného pásma jadrových zariadení JAVYS, a.s., sa vykonáva systematické monitorovanie radiačných charakteristík pracovného prostredia, operatívne a úradné monitorovanie obdržaných dávok a súčasne sa kontroluje dodržiavanie pravidiel radiačnej ochrany a princípu ALARA pri pohybe osôb v kontrolovanom pásme.

Usmerňovanie a plánovanie expozície osôb je v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. a vnútornými predpismi spoločnosti JAVYS. Jedným z prísne sledovaných ukazovateľov úrovne radiačnej ochrany osôb pracujúcich v kontrolovanom pásme jadrového zariadenia je maximálna individuálna efektívna dávka, ktorá neprekračuje stanovené ročné limity (50 mSv).

Jadrové zariadenia JAVYS, a.s., v dôsledku svojej prevádzky riadene uvoľňujú do životného prostredia limitované množstvo rádioaktívnych plynných a kvapalných látok, ktoré nie je už možné separovať a spracovať. Ich množstvo je veľmi nízke a vplyv zanedbateľný. Úroveň aktivít výpustí, uvoľňovaných do atmosféry a hydrosféry, predstavuje len nepatrné zlomky hodnôt povolených štátnym dozorným orgánom.

Kontrolu vplyvu prevádzky na radiačné zaťaženie obyvateľstva sleduje JAVYS, a.s., prostredníctvom Laboratórií radiačnej kontroly okolia v Trnave a v Leviciach. Laboratóriá monitorujú okolie prostredníctvom siete monitorovacích staníc zapojených do troch okruhov v okolí jadrových zariadení a laboratórnym meraním vzoriek zo životného prostredia. Monitorovacie stanice sú vybavené stacionárnym zariadením na nepretržité vyhodnocovanie dávkových príkonov, objemovej rádioaktivity vzduchu a jódu. Výsledky monitorovania sú rádiovou sieťou prenášané na vybrané počítače na miestach nepretržitej kontroly. Vzorky zo životného prostredia, vyhodnocované laboratóriom, sú odoberané podľa monitorovacieho plánu, ktorý je schválený štátnym dozorom. Výsledky meraní vzoriek a analýzy 1700 vzoriek ovzdušia, pôdy, vody, vegetácie a poľnohospodárskych produktov za rok dokazujú minimálny vplyv prevádzkovaných jadrových zariadení v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce na okolie.

Hodnotenie vplyvu prevádzky na dávkovú záťaž obyvateľstva robí spoločnosť JAVYS, a.s., raz ročne špeciálnym programom. Program, ktorý uplatňuje medzinárodne akceptované modely šírenia rádioaktívnych látok, zohľadňuje miestne podmienky a používa aktuálne štatistické údaje, je rovnako schválený štátnym dozorným orgánom. Do programu vstupujú všetky plynné a kvapalné výpuste z jadrových zariadení JAVYS, a.s., a reálna meteorologická situácia. Program umožňuje dokladovať vplyv na ožiarenie obyvateľstva v zóne 100 km, to znamená vyhodnocuje vplyv v rámci uvedenej zóny aj na obyvateľstvo okolitých krajín (Rakúsko, Maďarsko a ČR). Maximálne vypočítané hodnoty individuálnej efektívnej dávky sú mnohonásobne nižšie než je radiačná záťaž obyvateľstva spôsobená prirodzeným pozadím a lekárskymi diagnostickými vyšetreniami.

detail
detail