Logo Javys

Nakladanie so sypkým RAO

Označenie: C13

Názov projektu

Nakladanie so sypkým RAO

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľom projektu bola komplexná charakterizácia sypkých RAO skladovaných v obj. 839 "Zložisko nízkoaktívnych kalov Bioclaru" a v Oblúkvej hale pri obj. 44/20 a návrh finálneho nakladania s týmto odpadom. Charakterizácia zahŕňa stanovenie množstva odpadu a fyzikálnych, chemických a rádiologických vlastností. Na základe komplexnej charakterizácie bol následne vypracovaný postup ďalšieho nakladania s týmto odpadom s dôrazom na separáciu a uvoľnenie nekontaminovaného materiálu do ŽP. Návrh zároveň obsahuje spôsob uvoľnenia stavebných konštrukcií skladovacích objektov spod administratívnej kontroly.

Projekt bol realizovaný od 27.01.2012 do 27.01.2013. 
 

detail
detail