Logo Javys

Štúdia realizovateľnosti nakladania s komponentmi PO JE V1

Hlavné cirkulačné čerpadlo Galéria

Označenie: D7.1

Názov projektu

Štúdia realizovateľnosti nakladania s komponentmi PO JE V1

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľom tejto Štúdie realizovateľnosti je identifikovať, analyzovať, zdôvodniť a zoradiť podľa definovaných kritérií alternatívne riešenia pre nakladanie so systémami, štruktúrami a komponentmi (ďalej len veľkými komponentmi) dvoch blokov primárneho okruhu JE V1 s cieľom ich demontáže a následného nakladania s nimi. Najlepšie hodnotené alternatívy, vychádzajúce z porovnávacej analýzy v rámci tejto Štúdie realizovateľnosti, poskytnú top manažmentu klienta dostatok informácií pre zdôvodnenie ich súhlasu na realizáciu vyraďovania veľkých komponentov.

Rozsah služieb konzultanta zahrňuje:

 • Identifikáciu, analýzu, zdôvodnenie a zoradenie alternatívnych riešení vzhľadom k demontáži a nakladaniu s veľkými komponentmi zahrnutých  v nasledovnom zozname (uvedený je len jeden blok):

    1.    TNR
    2.    Vnútroreaktorové časti
    3.    Hlavné cirkulačné potrubie   
    4.    Parogenerátory)
    5.    Hlavné cirkulačné čerpadlá
    6.    Hlavné uzatváracie armatúry
    7.    Kompenzátor objemu       
    8.    Barbotážna nádrž
    9.    Nádrž vodnej biologickej ochrany
  10.    Mogilnik
  11.    Veko šachty reaktora
  12.    Tieniace kazety
 • Vypracovanie aktualizovanej Predprevádzkovej bezpečnostnej správy pre dotknuté jadrovo energetické zariadenia (napr. RÚ RAO , BSC Bohunice) pre zvolené alternatívy, v prípade, že bude potrebná ich modifikácia.

detail
detail