Logo Javys

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1

Vonkajšia rozvodňa Tr 110kV - JE V1 Galéria

Označenie: A5-A2

Názov projektu

Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1

Stav projektu

Ukončený

Popis

Hlavnými cieľmi projektu sú:
• prispôsobiť existujúci systém el. napájania tak, aby zaistil spoľahlivú dodávku energie pre JAVYS po ukončení prevádzky JE V1, berúc do úvahy také bezpečnostné aspekty ako chladenie vyhoretého paliva v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva, alebo požiadavky na prevádzkovateľnosť systémov, alebo predprevádzkovú bezpečnostnú správu pre MSVP.
• prerobiť systém el. napájania JAVYS, a.s. takým spôsobom, ktorý do budúcnosti umožní uskutočniť činnosti vyraďovania JE V1 za bezpečných podmienok
• nastaviť podmienky v lokalite tak , aby priebeh realizácie diela neznížil úroveň napájania jadrových zariadení a súčasne umožnil plniť všetky požadavky  stanovené zmluvnými vzťahmi.
• realizáciou projektu odstrániť historické väzby medzi JAVYS a.s. a SE a.s. v oblasti elektrickej energie
• v súlade so stratégiou vyraďovania JE V1 vybudovať autonómne riadiace a distribučné miesto pre dodávku energie prostredníctvom novo vybudovanej  siete VN a  NN
• zabezpečenie nového zdroja el. napájania pre JE V1.
• úprava existujúcej 110 kV rozvodne JE V1.
• úprava súčasných zdrojov elektrického napájania systémov, ktoré budú pokračovať v prevádzke.
• výstavba nového zdroja zaisteného  napájania na JE V1.
• výstavba nového zdroja zaisteného napájania na TSÚ RAO
• preorientovanie el. napájania niektorých vonkajších rozvádzačov JAVYS, a.s. do nových zdrojov el. napájania.

detail
detail