Logo Javys

Implementácia programu vyraďovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v JE Bohunice V1

Označenie: D0

Názov projektu

Implementácia programu vyraďovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v JE Bohunice V1

Stav projektu

V realizácii

Popis

Predmet projektu: financovanie mzdových nákladov a zákonných odvodov zamestnancov JAVYS, a.s. podieľajúcich sa na vyraďovaní JE V1, ako aj financovanie podporného personálu pre administráciu činností súvisiacich s vyraďovaním JE V1 v roku 2013. Základom pre danú činnosť je platná organizačná štruktúra JAVYS, a.s. pre vyraďovanie JE V1 schválená ÚJD SR.

detail
detail