Logo Javys

Demontáž systémov elektrického napájania

Galéria

Označenie: D3.3

Názov projektu

Demontáž systémov elektrického napájania

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: demontáž nepotrebných systémov elektrického napájania a optimalizácia elektrickej schémy dotknutých zariadení.
Demontovať a demolovať sa majú nasledovné objekty a zariadenia:

 • základy transformátorov, vrátane olejových jímok (SO 510:V1), stanovišťa náhradného transformátora  (SO 510/1:V1 v starej technickej dokumentácii) a vlečkových koľají,
 • dva elektrické transformátory (T1R a T2R) a likvidácia vzniknutého odpadového materiálu. Pri demolácii stavebných častí objektov bude projekt zahŕňať aj zaistenie a odpojenie, (podľa projektu BIDSF A7.1„Plán definitívneho zaistenia a odpojenia JE V1“), demontáž kabeláže v demolovaných objektoch a v SO 350:V1 až po určenú hranicu, demontáže káblových trás a kanálov v SO 510:V1, 522:V1 a elektrozariadení. Kabeláž demolovaných objektov bude treba odpojiť obojstranne(na strane elektrozariadení v objekte a na strane elektrozariadení v ostatných objektoch, ktoré sú s demolovaným objektom spojené káblami).
 • vonkajšia rozvodňa 220 kV, - v priestoroch 1. a 2. bloku (SO522:V1),
 • domček reléových ochrán 220 kV a 110 kV (SO523a:V1),
 • kompresorová stanica rozvodne 220 kV, vrátane olejovej zbernej nádrže (SO523b:V1),
 • garáž JE V-1 pri kompresorovej stanici rozvodne 200 kV V1 (SO523c:V1),
 • garáže (SO523d:V1),
 • bezpečnostné oplotenie rozvodne V1 (SO526:V1).

  Súčasťou projektu bude aj čiastočná demontáž:
 • vedení a kanálov napájacích káblov (SO 350:V1) a vedení a kanálov pre pripojenia uzemnenia (SO 353:V1) 
 • rozvodu požiarnej vody pre transformátory (SO 372:V1) - 5.etapa
 • demontáž bude zameraná na nadzemné časti rozvodov. Potrubia pod cestou nie sú predmetom demontáže.

detail
detail