Logo Javys

Demontáž zariadení strojovne JE V1

Galéria

Označenie: D1.2

Názov projektu

Demontáž zariadení strojovne JE V1

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: obsiahnuť všetky činnosti súvisiace s demontážou v strojovni JE V1 (SO 490:V1), turbínovej stolice (SO 491:V1) a v pozdĺžnych etažérkach (SO 800/b:V1 a SO 800/c:V1) na kóte +14,70 m, t.j. demontáž zariadení a technického vybavenia v týchto objektoch a súvisiace činnosti vrátane plánov a všetkej požadovanej dokumentácie, všetkých nástrojov a zariadení, ktoré majú byť použité, klasifikácie a triedenia odpadu, kovových častí a nakladania s materiálmi a odpadom v závislosti od ich konečného miesta určenia (recyklácia, opätovné využitie alebo likvidácia).
Demontáž zariadení uvedených objektov (napr. turbíny, generátory, potrubia, nádrže, výmenníky tepla, čerpadlá, ventily, elektrické zariadenia a zariadenia SKR) a stolíc turbogenerátorov sa uskutoční s cieľom využiť strojovňu ako krytý priestor na rôzne účely (napr. ako skladovacie priestory, pracoviská a pod.). Vzniknutý odpad sa spracuje na špecializovaných pracoviskách, ktoré sa zriadia v strojovni, a to ihneď ako bude k dispozícii po jeho demontáži.

detail
detail