Logo Javys

Jednotný počítačový systém pre logistiku vyraďovania

Označenie: C15-A

Názov projektu

Jednotný počítačový systém pre logistiku vyraďovania

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: navrhnúť a zrealizovať jednotný počítačový systém pre logistiku vyraďovania JE V1 so zohľadnením prepojenia na všetky projekty vyraďovania JE V1, ktoré sa podieľajú (resp. budú podieľať) na tvorbe materiálového toku.

Projekt zahŕňa všetky etapy od analýzy požiadaviek po realizáciu až po zabezpečenie infraštruktúry, hardvéru a softvéru pre fungovanie počítačového systému. Je určený na správu všetkých materiálov vznikajúcich v oblastiach vyraďovania a má umožniť ich monitorovanie až kým tieto materiály nebudú dopravené do stanovených výstupných skladov:
• preprava konvenčných alebo uvoľnených materiálov.
• preprava nebezpečných nekontaminovaných materiálov do externých spracovateľských centier alebo na skládky nebezpečných materiálov.
• skladovanie rádioaktívneho materiálu vo výstupných skladoch pred jeho úpravou a transportom.

Systém musí pokrývať nakladanie so všetkými materiálmi:
• rádioaktívnymi
• uvoľnenými do ŽP
• konvenčnými
• nebezpečnými

detail
detail