Logo Javys

Dekontaminácia bazénov skladovania a ďalších kontaminovaných nádrží JE V1 – 1. časť

Označenie: D2.1

Názov projektu

Dekontaminácia bazénov skladovania a ďalších kontaminovaných nádrží JE V1 – 1. časť

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu:
1. Odstrániť stierateľnú kontamináciu z vnútorných plôch nádrží, BS a UH, aby sa znížilo riziko rozširovania rádioaktívnej kontaminácie pracovísk, pracovného prostredia a pracovníkov počas vyraďovania

2. Odstrániť kaly, usadeniny a pod. z dotknutých nádrží, BS a UH.

Nádrže a bazény dotknuté týmto projektom sa nachádzajú v objektoch SO 800:V1 (budova reaktorov) a SO801:V1 (budova pomocných prevádzok):
 
Zníženie rádioaktívnej kontaminácie rôznymi chemickými a fyzikálnymi metódami znamená nasledovný prínos:

  • odstránenie nefixovaných rádioaktívnych kontaminantov a fixovanie zvyšnej existujúcej kontaminácie v príprave na ďalšie spracovanie.
  • zníženie ožiarenia pracovníkov, ktorí budú vykonávať následné demontážne práce na mieste, kde sa nachádzali nádrže a BVP;
  • zníženie množstva rádioaktívnych materiálov, vyžadujúcich skladovania a konečné uloženie;
  • obmedzenie nákladov na údržbu a dozor počas doby do demontáže;
  • uľahčenie konečnej demontáže, fragmentácie a výsledných manipulačných prác;
  • redukovanie ďalších zariadení potrebných na zaistenie bezpečnosti a ochrany počas prác.

detail
detail