Logo Javys

Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení

Označenie: D4.1

Názov projektu

Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení

Stav projektu

V realizácii

Popis

Cieľ projektu:

pripraviť budovu reaktorov, budovu pomocných prevádzok a podľa potreby aj ostatné stavebné objekty alebo vonkajšie plochy na demontáž systémov a zariadení a ich následnú dekontamináciu a rozobratie. Tieto modifikácie umožňujú minimalizovať čas potrebný na neskoršie realizované práce vyraďovania, minimalizovať kolektívne dávky, zabezpečiť sústavný tok materiálu z vyraďovania a zvýšiť kapacitu prepravných trás.

Tieto modifikácie a novo namontované systémy umožnia:

  • Zabezpečenie prevádzky a funkčnosti systémov a objektov potrebných počas vyraďovania, resp. zostávajúcich počas vyraďovania v prevádzke
  • Umožnenie demontáže systémov a komponentov PO 
  • Zrealizovanie prípravy na dekontamináciu a demoláciu stavebných objektov
  • Zníženie radiačnej záťaže personálu v kontrolovanom pásme (ALARA)
  • Zabezpečenie systému organizovaných plynných a kvapalných výpustí v súlade s legislatívou
  • Zníženie možnosti sekundárnej kontaminácie vnútorných povrchov stavebných objektov a zvyšných systémov počas ďalších demontážnych prác vykonávaných v kontrolovanom pásme
  • Ľahší prístup k systémom v kontrolovanom pásme určeným na demontáž v budúcnosti
  • Zlepšenie bezpečnosti transportno-manipulačných operácií pri demontáži zvyšných systémov v kontrolovanom pásme
  • Zvýšenie kapacity prepravných trás v kontrolovanom pásme, príp. úprava komunikácií mimo KP, resp. vytvorenie nových prepravných koridorov
  • Zníženie nákladov na kontrolovanie a údržbu zariadení

 

detail
detail