Logo Javys

Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 1. časť

Označenie: D4.4B

Názov projektu

Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 1. časť

Stav projektu

V realizácii

Popis

Cieľ projektu: preddemontážna dekontaminácia, demontáž a fragmentácia, triedenie, balenie a preprava komponentov a systémov nachádzajúcich sa v kontrolovanom pásme (mimo hraníc hermetickej zóny), ktoré nie sú nevyhnutné pre ďalšie činnosti počas 2. etapy vyraďovania (systémy skupiny B), a manipulácia s nimi, ako aj všetky ostatné súvisiace činnosti podľa podrobného popisu v kapitole 2 tejto Technickej špecifikácie.
Tento projekt zahŕňa predovšetkým manipuláciu s kontaminovanými materiálmi z procesu vyraďovania v rámci kontrolovaného pásma JE V1, ako aj (i) prepravu rádioaktívnych a nebezpečných kontaminovaných materiálov v rámci kontrolovaného pásma, a (ii) prepravu konvenčných a nebezpečných materiálov v rámci areálu objednávateľa.
Za rádiologickú kontrolu a monitorovanie vyraďovaných materiálov a pracovísk bude zodpovedný objednávateľ, pričom mu zhotoviteľ musí poskytovať podporu.
Hlavné práce týkajúce sa tohto Projektu sa budú realizovať hlavne v týchto stavebných objektoch.
• 800:V1 Budova reaktorov JE V1
• 801:V1 Budova pomocných prevádzok JE V1
• 801a:V1 Budova pomocných prevádzok JE V1 – prístavba
• 804:V1 Spojovací most JE V1 800-801
Menšie práce budú musieť byť vykonané aj v iných budovách hlavne v nadväznosti na výsledky zaistenia a odpojenia.

detail
detail