Logo Javys

Technologický plán ukončovania prevádzky

 • Vyvezenie celej vsádzky palivových článkov z reaktorov do bazénov skladovania
 • Dochladzovanie palivových článkov v bazénoch skladovania
 • Vypúšťanie prevádzkových médií z nepotrebného zariadenia a ich spracovanie
 • Spracovanie zvyšku prevádzkových rádioaktívnych odpadov
 • Bezpečné oddelenie neprevádzkovaných zariadení a systémov od prevádzkovaných
 • Trvalá starostlivosť o bariéry brániace úniku rádioaktivity do životného prostredia
 • Plnenie požiadaviek vyplývajúcich z dodržovania jadrovej a radiačnej bezpečnosti
 • Redukcia zariadenia zostávajúceho v prevádzke s cieľom znížiť finančné náklady na prevádzku, údržbu a kontrolu
 • Zabezpečenie prevádzky potrebných zariadení a systémov na požadovanej nezmenenej úrovni
 • Demontáž nepotrebného zariadenia, ktoré môže byť využiteľné v inej prevádzke
 • Preprava vyhoretých palivových článkov z bazénu skladovania do MSVP
 • Plánovitá príprava zmien prevádzkovej dokumentácie na ukončovanie prevádzky zahrňujúca programy, limity a podmienky na prevádzku (LaP), kritériá, modifikované prevádzkové predpisy a pod.
 • Plánovitá príprava dokumentácie na vyraďovanie JE V1 z prevádzky
 • Zhodnotenie fyzického stavu zariadení a objektov k termínu začatia vyraďovania z prevádzky a ich radiačná charakteristika
detail
detail