Javys, a.s.

Pavol Štuller, PhD., MBA

Pavol Štuller je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti JAVYS, a. s. Narodil sa v roku 1975. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte manažmentu City University of Seattle. Postgraduálne štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ukončil v roku 2001. V roku 2023 získal titul PhD., na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V rokoch 1998 – 2006 pracoval ako projektový manažér v Slovenských elektrárňach, a. s., kde sa venoval riadeniu projektov v oblasti vyraďovania jadrovoenergetických zariadení. Od roku 2008 pracoval v spoločnosti AMEC Foster Wheeler ako Managing Director pre Slovensko. Počas pôsobenia v tejto spoločnosti zodpovedal za komplexné riadenie medzinárodnej spoločnosti zameranej na činnosti v oblasti vyraďovania jadrových zariadení a spracovanie rádioaktívneho odpadu, Business restructuring. Okrem toho zastrešoval v spoločnosti medzinárodné projekty a spoluprácu s dozornými orgánmi SR a medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (IAEA).

V rokoch 2015 – 2018 bol predsedom Dozornej rady spoločnosti Amec Foster Wheeler Romania, kde zodpovedal za strategické riadenie pobočky v Rumunsku. Okrem toho zastrešoval podporu vytvárania Engineering Center pre spoluprácu kanadskej a rumunskej pobočky spoločnosti a Key account management pre oblasť riadenia jadrových elektrární.

V rokoch 2008 – 2020 súbežne pôsobil ako generálny riaditeľ pre strednú Európu v spoločnosti Wood Nuclear Central and Eastern Europe (Decommissioning), kde mal komplexnú zodpovednosť za riadenie spoločnosti so zameraním na vyraďovanie jadrových zariadení a spracovanie rádioaktívnych odpadov v regióne strednej Európy.

Okrem toho naďalej zastrešoval spoluprácu na medzinárodnej úrovni zahŕňajúcu Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu, Európsku komisiu, Európsku banku pre obnovu a rozvoj a veľvyslanectvá SR a Veľkej Británie. Zodpovedal za riadenie procesov Mergeres and Acquistions v rámci medzinárodnej spoločnosti a mal zodpovednosť za riadenie projektov v Nemecku a vo Francúzsku a spolupracoval na riadení projektov v Japonsku a na Taiwane. V rokoch 2016 – 2020 bol členom predstavenstva spoločnosti SE, a. s. Je držiteľom oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň „TAJNÉ“.

detail
detail