Javys, a.s.

Vízia a poslanie

Vízia spoločnosti

Sme spoločnosť, ktorá sa svojimi aktivitami podieľa na energetickej bezpečnosti Slovenska s významným postavením v stredoeurópskom regióne. Zodpovedne a kompetentne  zabezpečuje záverečnú časť jadrovej energetiky s dôrazom na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia. Svojimi aktivitami a podnikateľskými zámermi zachováva a zvyšuje finančnú prosperitu a ekonomickú stabilitu spoločnosti. 

Poslanie spoločnosti

> Prevádzkovanie, udržiavanie a vyraďovanie jadrových zariadení.

> Nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a realizácia prepráv VJP.

> Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a realizácia prepráv RAO, IRAO a ZRAM.

 

 

detail
detail