Javys, a.s.

Galéria

Havarijné nácviky a cvičenia v roku 2022

V zmysle vyhlášky Úradu jadrového dozoru SR č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie vedenie JAVYS, a. s., schválilo dňa 23. novembra 2021 termíny havarijných nácvikov a cvičení v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach. Ich hlavným cieľom je precvičovanie činností zmenového personálu pri vzniku prevádzkových udalostí na jadrových zariadeniach podľa vnútorných havarijných plánov.

V roku 2022 sa uskutočnia aj nácviky a cvičenia personálu zabezpečujúceho prepravy rádioaktívnych materiálov po cestnej komunikácii a po železnici. Cvičiaci personál rieši simulované situácie a uplatňuje postupy pri likvidácii následkov udalosti a zavádzaní ochranných opatrení po vzniku udalosti pri preprave rádioaktívnych materiálov so zapojením organizácie havarijnej odozvy JAVYS podľa havarijného dopravného poriadku. Pre každý nácvik, resp. cvičenie je pred jeho realizáciou vypracovaný scenár podrobne popisujúci organizáciu a priebeh nácviku, resp. cvičenia. Všetky zložky organizácie havarijnej odozvy JAVYS, zamestnanci JAVYS, a. s., a osoby prevzaté do starostlivosti sa zúčastnia na celoareálovom havarijnom cvičení „HRAB 2022“, ktoré sa uskutoční 21. 9. 2022, v súčinnosti s dozornými orgánmi, štátnou správou a partnerskými organizáciami.

 

detail
detail