Javys, a.s.

Systém manažérstva kvality

V Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s., je uplatnený Integrovaný systém manažérstva (ISM), ktorý integruje:

 • systém manažérstva kvality (STN EN ISO 9001:2009),
 • systém environmentálneho manažérstva (STN EN ISO 14001:2005),
 • systém manažérstva BOZP (STN OHSAS 18001:2009),
 • systém manažérstva služieb IT (STN ISO/IEC 20000-1:2014),

Je to systém riadenia, v ktorom má každý zamestnanec stanovené svoje postavenie, úlohy, kompetencie, zodpovednosti a primerané právomoci. Vychádza z politík schválených vedením spoločnosti a organizačného poriadku spoločnosti. Patria sem:

 • politika integrovaného systému manažérstva (politika kvality, environmentálna politika, politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, politika služieb informačných technológií a politika informačnej bezpečnosti)
 • politika jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany
 • bezpečnostná politika
 • politika odbornej prípravy zamestnancov

 

Systém je založený na princípoch procesného riadenia.

Procesy sú rozdelené do troch skupín nasledovne:

 • Riadiace procesy ISM
 • Hlavné procesy ISM
 • Podporné procesy ISM

Trvalo a systematicky je preverovaný a priebežne hodnotený prostredníctvom interných auditov ISM a sú vykonávané audity SMK všetkých dodávateľov spoločnosti dôležitých predovšetkým z hľadiska jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany. V neposlednom rade sú v spoločnosti vykonávané audity treťou stranou (certifikačné, recertifikačné a periodické dohľadové audity).

detail
detail