Javys, a.s.

Galéria

Životné prostredie

Ochrana životného prostredia sa vo vyspelých krajinách sveta dynamicky vyvíja. S rastúcim celospoločenským záujmom o udržanie a zlepšenie kvality životného prostredia venujú mnohé organizácie zvýšenú pozornosť potenciálnym negatívnym environmentálnym vplyvom svojich činností zahrňujúcim aj výrobky a služby. Environmentálne politiky a ciele rozvoja smerujú k trvalému zlepšovaniu environmentálneho správania sa.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., nie je producentom hmatateľných výrobkov použiteľných pre verejnosť, napriek tomu aj takýmto spoločnostiam je umožnené prezentovať svoju snahu o ochranu životného prostredia. Jedným z progresívnych nástrojov riadenia podniku z hľadiska ochrany životného prostredia je systém environmentálneho manažérstva (EMS).

Je to dobrovoľný systém navrhnutý a zavedený organizáciou na riadenie jej významných environmentálnych aspektov, z nich vyplývajúcich vplyvov na životné prostredie a dosiahnutie zhody s právnymi a inými požiadavkami. Výsledkom úspešného zavedenia a neustáleho zlepšovania EMS má byť pre organizáciu a pre spoločnosť zabezpečenie jej trvalého ekonomického rastu a prosperity a zmena jej správania v zodpovednosti za stav životného prostredia.

Vyhodnotenie účinnosti EMS na základe výsledkov kontroly a monitoringu, ako aj preskúmania manažmentom, ústi do ďalších krokov na udržiavanie a trvalé zlepšovanie environmentálneho správania sa organizácie.

V roku 2006 bola prvýkrát preverená pripravenosť našej spoločnosti na certifikáciu EMS. Získaním certifikátu pre EMS budovanie manažérskych systémov neskončilo, ale naopak vrcholový manažment sa rozhodol certifikovať aj ďalšie systémy a to systém manažérstva kvality (SMK) a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP). Spolu s už certifikovaným EMS tvoria integrovaný systém manažérstva (ISM) spoločnosti. Súčasťou prípravy na certifikáciu ISM bolo zlepšenie procesného riadenia spoločnosti, jeho optimalizácia a zvýšenie efektívnosti. Výsledkom bolo vytvorenie nového procesného modelu riadenia spoločnosti a novej mapy procesov pozostávajúcej z 15 základných procesov kategorizovaných na manažérske, kľúčové a podporné. Funkčnosť a implementáciu nového procesného modelu preverovali v dňoch 12.-16.11.2012 nezávislí audítori z certifikačnej spoločnosti Det Norske Veritas. Počas auditu posúdili zhodu jednotlivých článkov noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 so spôsobom ich aplikácie v JAVYS, a.s. Následne spoločnosť JAVYS, a.s. získala 13. decembra 2012 medzinárodne uznávané certifikáty v oblasti manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Certifikovaný manažérsky systém JAVYS, a.s. uzatvára manažment služieb IT certifikovaný podľa normy ISO/IEC 20000-1.

Spoločnosť získané certifikáty každoročne úspešne obhajuje na základe realizovaných auditov, ktoré v spoločnosti vykonáva certifikačná spoločnosť DNV GL. Posledný audit bol vykonaný v decembri 2017. Uvedená skutočnosť svedčí o vysokej úrovni vykonávaných činností a dobrej organizácii prebiehajúcich procesov v JAVYS, a.s.

 

detail
detail