Logo Javys

Význam JE V1

Jadrová elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach sa od spustenia 1. bloku stala prvou československou jadrovou elektrárňou priemyselného typu s plne osvojeným a sériovo vyrábaným zariadením a významným výrobcom elektrickej energie na Slovensku. Projekt jadrovej elektrárne VVER440 typu V230 použitý v jadrovej elektrárni V1 zodpovedal vtedajšej filozofii jadrovej bezpečnosti uznávanej v bývalom Sovietskom zväze. Čiastočne sa líšila od filozofie západných výrobcov, čo však neznamená, že bola na horšej úrovni. Pre zvýšenie odolnosti blokov pred výskytom rozsiahlejších havarijných situácií boli v projekte uplatnené prvky pasívnej bezpečnosti vo forme značných technologických rezerv.

Prevádzku 1. bloku a následne aj 2. bloku JE V1 je možné považovať za priekopnícku činnosť v oblasti prevádzky priemyslových jadrových blokov v bývalom Československu. Pri spúšťaní a v prvotnej prevádzke 1. bloku JE V1 bolo overené projektové riešenie a získali sa hlboké praktické skúsenosti personálu prevádzkovateľa. Podstatne sa zvýšila technická úroveň pracovníkov projektových organizácií, výrobných a dodávateľských organizácií. Výsledky spúšťania elektrárne V1 a získané skúsenosti počas prevádzky boli zúročené pri uvádzaní všetkých blokov VVER440 v bývalom Československu do prevádzky.

Pôvodne boli jadrové bloky určené len na prevádzku v základnom zaťažení, od roku 1987 sa začali využívať aj pre terciárnu reguláciu elektrizačnej sústavy podľa požiadaviek energetického dispečingu. Po prepojení sústavy CENTREL so západoeurópskou sústavou UCPTE vzrástli požiadavky i na elektrizačnú sústavu Slovenskej republiky. Jednou z nich bola prevádzka blokov JE V1 aj v režime primárnej regulácie elektrickej siete, čo predstavuje reguláciu frekvencie. Jadrové bloky V1 preukázali schopnosť pracovať aj v tomto režime a so súhlasom ÚJD SR boli takto prevádzkované od roku 1998.

detail
detail