Logo Javys

Ing. Ján Horváth

Ing. Ján Horváth je členom predstavenstva a riaditeľom divízie bezpečnosti spoločnosti JAVYS, a. s.

Narodil sa v roku 1964 v Smoleniciach. Štúdium absolvoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, na chemickotechnologickej fakulte, v odbore technológia anorganických výrob. Po ukončení štúdia pracoval v rokoch 1988 – 1989 v spoločnosti Chemolak Smolenice ako technológ výroby náterových látok.

V roku 1990 zmenil zamestnanie a nastúpil do spoločnosti TESLA Piešťany, kde pracoval v pozícii vedúceho technológa výroby polovodičových súčiastok a bol zodpovedný za riadenie technologických podmienok a kontrolu technických parametrov produktov výroby polovodičových diód, tranzistorov a tyristorov. V roku 1993 nastúpil do Slovenských elektrární, a. s., Bratislava, o. z. VYZ Jaslovské Bohunice ako technik špeciálnych meraní, následne vedúci oddelenia chemických režimov a od roku 1999 námestník riaditeľa pre technickú podporu a bezpečnosť.

Po privatizácii Slovenských elektrární v roku 2006 prešiel v rámci delimitácie do spoločnosti JAVYS, a. s., kde pôsobí dodnes. V Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti zastával postupne rôzne pozície. Najskôr ako vrchný riaditeľ divízie bezpečnosti, v období rokov 2010 – 2011 aj ako člen predstavenstva spoločnosti a v rokoch 2011 – 2012 ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, a. s.

V súčasnosti je členom predstavenstva spoločnosti a ako riaditeľ divízie bezpečnosti zodpovedá za riadenie a výkon činností spojených s jadrovou, klasickou a požiarnou bezpečnosťou, s radiačnou ochranou a kontrolou chemických režimov, ochranou ŽP, havarijným a krízovým plánovaním, obranou a ochranou pri vyraďovaní jadrovo-energetických zariadení z prevádzky, skladovaní, spracovaní, úprave a ukladaní rádioaktívnych odpadov a zaobchádzaní s vyhoreným jadrovým palivom.

Je držiteľom oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň „TAJNÉ“, vydaného NBÚ podľa zákona č. 215/2004 Z. z. a držiteľom osvedčenia na odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 541/2004 Z. z. § 24, ods. 1 pre vedúcich zamestnancov v jadrovej energetike, vlastníkom osvedčenia V. e kategórie držiteľa povolenia pre jadrové zariadenia JE V1, TSÚ RAO, MSVP, RÚ RAO, FS KRAO a JE A1 a osvedčenia o absolvovaní špecializovaného školenia Základy prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení.

 

detail
detail