Logo Javys

Zoznam použitých skratiek

BIDSF Bohunice International Decommissioning Support Fund
(Medzinárodný fond na podporu odstavenia JE V1 Bohunice)
BSC Bohunické spracovateľské centrum
ČJP  Čerstvé jadrové palivo
EMO JE Mochovce
EMS Systém environmentálneho manažérstva
FS KRAO Finálne spracovanie kvapalných RAO
HCČ Hlavné cirkulačné čerpadlo
HVB Hlavný výrobný blok
IDO Immediate decommissioning option
JE Jadrová elektráreň
JEZ Jadrovoenergetické zariadenie
KPV Koncepčný plán vyraďovania
MAAE Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
MPV Medzisklad produktu vitrifikácie
MSVP Medzisklad vyhoretého paliva
NT Nízkotlaková časť
Palivový článok
PG Parogenerátor
RAO Rádioaktívne odpady
RSE Reactor safe enclosure
RÚ RAO Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov
SES Safe enclosure under surveillance
TG Turbogenerátor
ÚJD SR Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
VBK Vláknobetónový kontajner
VJP Vyhoreté jadrové palivo
VT Vysokotlaková časť
VVER Vodovodný energetický reaktor
IRAO Inštitucionálne rádioaktívne odpady
ZRAM Zachytené rádioaktívne materiály
detail
detail