Logo Javys

Výstavba nového veľkokapacitného F&D zariadenia JE V1

Označenie: C7-A3

Názov projektu

Výstavba nového veľkokapacitného F&D zariadenia JE V1

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľo projektu: zabezpečiť nevyhnutné prostriedky na nakladanie so všetkým kovovým a stavebným odpadom z vyraďovania JE V1 ako aj na jeho spracovanie, aby boli splnené ciele optimalizácie osobných dávok personálu a minimalizácie tvorby RAO a plynných a kvapalných výpustí, ako aj minimalizácie dopadu na životné prostredie. Kovový aj stavebný nízko a stredne aktívny odpad musí byť demontovaný (segmentovaný), fragmentovaný, roztriedený, dekontaminovaný a uvoľnený do životného prostredia alebo spracovaný do formy vhodnej na uloženie v Republikovom úložisku RAO (RÚ RAO) v Mochovciach. Zariadenia, ktoré spadajú do rozsahu tejto špecifikácie, sú nevyhnutné na spracovanie všetkého odpadu z vyraďovania JE V1, na jeho minimalizáciu a kvôli dodržaniu harmonogramu vyraďovania.

EIA a zapojenie verejnosti

detail
detail