Javys, a.s.

Výstavba nového veľkokapacitného fragmentačného a dekontaminačného zariadenia

Spoločnosť JAVYS má dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním fragmentačných a dekontaminačných zariadení. Počas prevádzky JE V1 sa využívali najmä v rámci odstávok na výmenu paliva a pri modernizácii oboch blokov elektrárne. Vzhľadom na rozsah činností v čase realizácie druhej etapy vyraďovania JE V1 je potrebné zabezpečiť nevyhnuté technické prostriedky na spracovanie všetkých rádioaktívne kontaminovaných kovových a stavebných odpadov.

Účelom navrhovanej činnosti Výstavba nového veľkokapacitného fragmentačného a dekontaminačného zariadenia JE V1 je minimalizácia objemu RAO vytvorených pri vyraďovaní JE V1, ktorá sa dosiahne dodávkou, inštaláciou a prevádzkou nevyhnutných prostriedkov na spracovanie nízko aktívnych a stredne aktívnych kontaminovaných kovových a stavebných materiálov z vyraďovania JE V1.

Kovové a stavebné nízko a stredne aktívne odpady musia byť demontované (segmentované), fragmentované, roztriedené, dekontaminované a uvoľnené do životného prostredia alebo spracované a upravené do formy vhodnej na uloženie v Republikovom úložisku RAO v Mochovciach.

Spracovanie RAO na fragmentačných a dekontaminačných zariadeniach je činnosť zameraná na oddelenie rádionuklidov z kovových RAO, na zmenu ich zloženia a na redukciu ich objemu s cieľom zvýšiť bezpečnosť a ekonomickú účinnosť nakladania s nimi. Kovové RAO sa spracovávajú tak, aby využiteľné látky boli oddelené a vrátené na opätovné použitie a aby množstvo zostávajúcich RAO bolo čo najmenšie s prihliadnutím na ďalšie nakladanie s nimi.

Na budovách a stavebných objektoch a ich častí sa využíva najmä mechanické oddelenie rádionuklidov z povrchu materiálu obrusovaním, otryskávaním alebo inými metódami. Oddelený materiál z povrchu je ďalej spracovávaný ako RAO a základný materiál môže byť oddelený spod administratívnej kontroly.

Navrhované činnosti vykonávané v rámci realizácie druhej etapy vyraďovania JE V1 je možné rozdeliť na:

  • Demontáž (segmentácia)
  • Fragmentácia
  • Pofragmentačná dekontaminácia
  • Dekontaminácia stavebných častí
  • Pomocné činnosti

Demontáž (segmentácia)

Demontáž resp. segmentácia je postupné oddeľovanie technologických zariadení a ich častí od stavby a prípadne ich delenie na časti bezpečne transportovateľné na fragmentačné pracoviská.

Fragmentácia je rozdelenie demontovaných častí kovových RAO z jadrových zariadení na rozmery vhodné na dekontamináciu a následné uvoľnenie.

Dekontaminácia môže byť vykonávaná:

  • vhodnými chemickými alebo elektrochemickými vaňovými metódami (podľa potreby za súčasného pôsobenia ultrazvuku), pri ktorých sa dosiahne uvoľnenie rádioaktívnych látok z kovových RAO a ich prechod do pracovného (dekontaminačného) roztoku alebo do elektrolytu. Dekontaminačný postup je spravidla ukončený vhodným oplachom. Opotrebované dekontaminačné roztoky sa spracujú postupmi na spracovanie kvapalných RAO.
  • vhodnými mechanickými metódami (obrusovanie alebo otryskávanie), pri ktorých sa dosiahne oddelenie rádioaktívnych látok z povrchu materiálu. Opotrebované abrazivo a obrúsený materiál spravidla vo forme malých prachových častíc sa spracujú štandardnými postupmi na spracovanie pevných RAO.

Pomocné činnosti zahŕňajú hlavne aktivity spojené s transportom a vážením spracovávaných materiálov.

Navrhovaný optimálny variant predstavuje nové komplexné riešenie prakticky všetkých požadovaných činností v samotnom procese vyraďovania jadrovej elektrárne JE V1, pričom sa predpokladá využitie priestorov hlavného výrobného bloku JE V1, ktoré môžu byť uvoľnené na vybudovanie nového fragmentačného a dekontaminačného pracoviska pre proces vyraďovania jadrovej elektrárne JE V1. Ide o priestory v kontrolovanom pásme JE V1 s napojením na vzduchotechnické systémy, na špeciálnu kanalizáciu a po jednoduchej úprave aj s prívodom elektrickej energie a vody, oddelené od okolia štandardnými bariérami. Nové technologické zariadenia majú dobré referencie z mnohých vyraďovaných jadrových elektrární vo svete. Nemenej dôležité sú tiež dobré skúsenosti z podobného pracoviska na vyraďovanej JE A1.

Riešenie s využitím suchých i mokrých dekontaminačných postupov významne prispeje k minimalizácii tvorby rádioaktívnych odpadov, oddeleniu rádionuklidov od kontaminovaného materiálu a pri splnení limitov na uvoľnenie sú kovové materiály použiteľné ako druhotná surovina. Vzhľadom na umiestnenie fragmentačného a dekontaminačného zariadenia jeho prevádzka nespôsobí významnú zmenu výstupov do životného prostredia týkajúcich sa plynných a kvapalných výpustí rádioaktívnych látok i tvorby sekundárnych kvapalných a pevných odpadov. Všetky vznikajúce druhy rádioaktívnych odpadov budú upravené na technologických zariadeniach spoločnosti JAVYS.

detail
detail