Javys, a.s.

Druhá etapa vyraďovania

Predmetom vyraďovania v 2. etape (2015–2027) je vyradenie objektov vlastnej jadrovej časti elektrárne, t.j. reaktora, parogenerátorov, budovy hlavného výrobného bloku, budovy pomocných prevádzok a zostávajúcich pomocných objektov, ktoré neboli vyradené v rámci 1. etapy vyraďovania.

Hlavné skupiny činností v 2. etape vyraďovania JE V1 sú nasledovné:

  • príprava a demontáž reaktorov 1. a 2. bloku,
  • príprava a demontáž zariadení primárneho okruhu,
  • demontáž ostatných zariadení v kontrolovanom pásme,
  • odstránenie kontaminácie z technológii, ako aj z budov a následná radiačná kontrola zdravotnej nezávadnosti systémov a budov po dekontaminácii,
  • demolácia budov až po ich základovú dosku,
  • sanácia lokality a jej vyňatie spod pôsobnosti Atómového zákona s následným uvoľnením do životného prostredia na neobmedzené priemyselné využitie.

Uvedené činnosti sú dôsledne riadené a podporované činnosťami ako sú projektový manažment, technická podpora, prevádzka pomocných systémov, radiačná ochrana, údržba, priemyselná a radiačná bezpečnosť a ďalšie.

Technicky najnáročnejšími činnosťami v období 2. etapy vyraďovania sú demontáže reaktorov a demontáže súvisiacich zariadení primárneho okruhu, ktoré okrem ich osobitých radiačných charakteristík, samé o sebe predstavujú technologickú výzvu pri manipulácii, nakoľko sú to veľkorozmerné zariadenia o hmotnosti vyše 100 ton. Aj z tohto dôvodu bol výber optimálneho variantu demontáže reaktorov urobený po vypracovaní osobitnej štúdie, ktorá definovala detailné návrhy postupov pre jednotlivé varianty demontáže, vrátane ich bezpečnostných a ekonomických charakteristík.

Ostatné činnosti ako je demontáž ostatných všeobecných zariadení v kontrolovanom pásme a mimo kontrolovaného pásma, dekontaminácia a radiačná kontrola stavebných povrchov, demolácie budov a sanácia lokality predstavujú štandardné činnosti, pre ktoré má spoločnosť JAVYS dostatok skúseností.

Plánovaný koncový stav projektu vyraďovania JE V1 po ukončení 2. etapy predstavuje lokalitu, kde všetky rádioaktívne odpady budú spracované a odstránené a budovy budú zdemolované. Ak to radiačná situácia umožní, budovy budú zdemolované iba do hĺbky 1m pod povrchom okrem budov tzv. jadrového ostrova, ktoré budú zdemolované až na dno stavebnej jamy. Následne, po detailnej kontrole, dočistení lokality a spätnom zásype stavebných jám bude lokalita environmentálne sanovaná, uvoľnená z pod administratívnej kontroly ustanovení zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a sprístupnená na obmedzené (priemyselné) využitie lokality.

detail
detail