Javys, a.s.

P67 - Posilňovanie kapacít v manažmente CBRN odpadov

Spoločnosť JAVYS. je členom rozmanitého a kvalifikovaného európskeho konzorcia pre  projekt financovaný EÚ, ktorým sa má zlepšiť nakladanie, manipulácia a ukladanie nebezpečných CBRN (chemických, biologických, rádioaktívnych a jadrových) odpadov.

Účelom tohto projektu je podporiť dlhodobé ciele vlád partnerských krajín juhovýchodnej a východnej Európy (ďalej ako „JVVE“). Ide o 1) udržateľný rozvoj a nakladanie s nebezpečným CBRN odpadom, zdrojmi a kontaminovaným prostredím, a 2) bezpečnú a chránenú manipuláciu, prepravu a uloženie CBRN odpadu v priemyselnom a verejnom prostredí.

Projekt sa realizuje na podporu partnerských krajín JVVE, a to Albánska, Arménska, Azerbajdžanu, Bosny a Hercegoviny, Macedónska, Gruzínska, Moldavska, Čiernej Hory, Srbska a Ukrajiny.

Viac informácii nájdete na: www.cbrn-project67.com

detail
detail