Javys, a.s.

Jadrová bezpečnosť

Všeobecným cieľom jadrovej bezpečnosti je chrániť jednotlivca, spoločnosť a životné prostredie určením a udržiavaním účinnej ochrany pred jadrovým ohrozením. Dodržiavanie požiadaviek jadrovej bezpečnosti je prioritou spoločnosti JAVYS. Je deklarované v politike a cieľoch spoločnosti, ktoré patria k najdôležitejším dokumentom integrovaného systému manažérstva spoločnosti. Požiadavky jadrovej bezpečnosti sú zabezpečované pre všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť prevádzkuje v Jaslovských Bohuniciach i v Mochovciach.

Dôležitou činnosťou, ktorú je potrebné zabezpečovať, je aj oblasť dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, ktorá spočíva najmä v zavedení a realizácii jej hodnotenia ako aj vykonávanie vnútorných previerok jadrovej bezpečnosti, v riadení zvyšovania kultúry bezpečnosti a v zabezpečovaní styku s dozorným orgánom - Úradom jadrového dozoru SR. Hodnotenie jadrovej bezpečnosti, resp. bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení JAVYS, a. s., sa vykonáva vo forme správ predkladaných na posúdenie Výboru jadrovej bezpečnosti a na schválenie na poradu vedenia JAVYS, a. s. Výbor jadrovej bezpečnosti bol zriadený ako poradný orgán riaditeľa a jeho hlavným poslaním je posudzovať správy o bezpečnosti prevádzky a zaujímať k nim stanovisko, ako aj k ďalším materiálom súvisiacich s jadrovou bezpečnosťou a radiačnou ochranou.

Všetky činnosti týkajúce sa plnenia bezpečnostných cieľov a princípov sú v súlade s prevádzkovou dokumentáciou, dokumentáciou integrovaného systému manažérstva, medzinárodnou dokumentáciou a hlavne s legislatívou SR v oblasti jadrovej energetiky.

Správy o bezpečnosti prevádzky JZ JAVYS

detail
detail