Javys, a.s.

Valné zhromaždenie, Dozorná rada, Predstavenstvo, Generálny riaditeľ

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., je akciovou spoločnosťou v 100% vlastníctve štátu, ktorý vykonáva práva akcionára prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR. Činnosť spoločnosti sa v plnej miere riadi platnými ustanoveniami obchodného zákonníka a Stanovami.

V zmysle platných Stanov sú v súčasnosti orgánmi spoločnosti:

> Valné zhromaždenie          > Predstavenstvo          > Dozorná rada

 

Dozorná rada

je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti a má deväť členov. Šesť členov dozornej rady je menovaných akcionárom a traja sú volení zamestnancami spoločnosti.
Zloženie Dozornej rady JAVYS, a.s.
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. predseda
Mgr. Anna Paľovová
podpredseda
Ing. Martina Dopiráková člen
Ing. Róbert Szűcs člen
Pavol Žák člen
Dr.h.c.mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH. člen
RNDr. Roman Jakubec člen
Ing. Ivana Ščasnovičová, PhD. člen
RNDr. Tibor Rapant, PhD. člen

 

Predstavenstvo

je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

 

Zloženie Predstavenstva JAVYS, a.s.
Pavol Štuller, PhD., MBA predseda predstavenstva
JUDr. Vladimír Švigár podpredseda predstavenstva
Ing. Miroslav Božik, PhD. člen predstavenstva
Ing. Ján Horváth člen predstavenstva
   

 

Generálny riaditeľ

je výkonným orgánom spoločnosti v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva. Generálny riaditeľ riadi činnosť spoločnosti medzi zasadnutiami predstavenstva v súlade s rozhodnutiami predstavenstva. Ostatní členovia vrcholového manažmentu sú v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa.
Pavol Štuller, PhD., MBA  generálny riaditeľ

detail
detail