Javys, a.s.

Galéria

Bezpečnostné systémy

Strata kontroly nad štiepnou reakciou má za následok nadmerné hromadenie tepelnej energie. Konštrukčné riešenie jadrového reaktora VVER 440 zabezpečuje, že pri zvyšovaní teploty v aktívnej zóne reaktora intenzita štiepnej reakcie klesá a následne klesá aj teplota v aktívnej zóne, teda vylučuje možnosť vzniku nekontrolovateľného rozvoja štiepnej reakcie.

Samotná fyzikálna konštrukcia jadrového reaktora VVER 440 však nevylučuje možnosť porúch iného druhu, napr. prasknutie potrubia, zlyhanie čerpadiel, strata elektrického napájania jednotlivých technologických blokov. Takéto poruchy by mohli viesť k únikom rádioaktívnych látok do životného prostredia v množstvách, ktoré prekračujú povolené limity. Napriek tomu, že ich pravdepodobnosť je veľmi malá, je v jadrovej elektrárni inštalovaných niekoľko na sebe nezávislých bezpečnostných systémov, ktoré minimalizujú prípadné následky porúch.

Bezpečnostné systémy možno rozdeliť na systémy pasívne, ktoré sa aktivujú samovoľne (nevyžadujú elektrické ani mechanické napájanie) pri prekročení limitných parametrov v primárnom okruhu a aktívne, ktoré sú poháňané elektrickými čerpadlami. Hlavnou úlohou bezpečnostných systémov je zabrániť roztaveniu jadrového paliva, odviesť teplo z aktívnej zóny reaktora, znížiť tlak v hermetických priestoroch s cieľom udržania integrity jednotlivých bezpečnostných bariér pri rôznych prevádzkových udalostiach. Bezpečnostné systémy majú 200 percentnú zálohu, to znamená, že každý systém sa skladá z troch identických nezávislých systémov, z ktorých už jeden postačuje na zabránenie nehody. Systémy sa nachádzajú v oddelených priestoroch a každý z nich má samostatný zdroj elektrického napájania.

Medzi pasívne systémy patrí vákuovo-barbotážny systém a hydroakumulátory. Vákuovo-barbotážny systém je súčasťou hermetických priestorov. Jeho úlohou je znižovať tlak v hermetickej zóne kondenzovaním pár a lokalizovať neskondenzované zložky chladiva unikajúceho pri poruche z primárneho okruhu. Barbotážny systém tvorí 12 poschodí - žľabov naplnených kyselinou bóritou. Hydroakumulátory sú nádrže naplnené roztokom kyseliny bóritej, ktoré zalievajú svojím obsahom aktívnu zónu reaktora pri poklese tlaku v reaktore v dôsledku poruchy.

Aktívne bezpečnostné systémy pozostávajú z vysokotlakového, nízkotlakového doplňovacieho systému a zo sprchového systému. Úlohou prvých dvoch je zabezpečiť prívod roztoku kyseliny bóritej do primárneho okruhu v prípade havarijných situácií. Využívajú sa pritom absorbčné vlastnosti kyseliny bóritej, t.j. pohlcovanie neutrónov. Zvýšením koncentrácie bóru v primárnom chladive sa preruší štiepna reakcia a súčasne sa zabezpečí aj odvod tepla z aktívnej zóny reaktora.

Sprchový systém je uvedený do činnosti pri zvýšení tlaku v hermetických priestoroch, napr. pri poruche primárneho okruhu. Svojou činnosťou znižuje tlak v hermetických priestoroch v dôsledku kondenzácie parovzdušnej zmesi z únikov chladiva primárneho okruhu.

Úroveň jadrovej bezpečnosti je takisto podmienená vysokou kultúrou bezpečnosti, zodpovednosťou pracovníkov jadrovej elektrárne a nezávislou kontrolou dodržiavania jadrovej bezpečnosti.

detail
detail