Javys, a.s.

Spracovanie RAO

Spoločnosť JAVYS, a. s., prevádzkuje dve jadrové zariadenia na spracovanie a úpravu RAO.

Lokalita Jaslovské Bohunice

Jadrové zariadenie

Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO)

V jadrovom zariadení Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov sa spracovávajú a upravujú kvapalné a pevné rádioaktívne odpady (RAO) z vyraďovania a prevádzky jadrových elektrární, inštitucionálne rádioaktívne odpady a rádioaktívne odpady v rámci poskytovania ďalších komerčných služieb.

Technológie na spracovanie a úpravu RAO

  • Bohunické spracovateľské centrum RAO
  • Bitúmenačné linky
  • Čistiaca stanica odpadových vôd
  • Technologické linky na triedenie, fragmentáciu a dekontamináciu kovových RAO
  • Technologické linky na spracovanie použitých vzduchotechnických filtrov a použitých elektrických káblov

Lokalita Mochovce

Jadrové zariadenie

Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov (FS KRAO)

Jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov je určené predovšetkým na spracovanie a úpravu kvapalných RAO, ktoré vznikajú pri prevádzke jadrovej elektrárne v Mochovciach. Okrem toho je využívané aj na úpravu pevných RAO cementáciou do vláknobetónových kontajnerov po ich transporte z lokality Jaslovské Bohunice. Je umiestnené priamo v areáli prevádzkovaných blokov jadrovej elektrárne v Mochovciach (EMO1,2).

 

detail
detail