Javys, a.s.

Galéria

Havarijné plánovanie

Havarijné plánovanie je súbor opatrení a postupov na zisťovanie a zdolávanie nehôd alebo havárií na jadrových zariadeniach a na zisťovanie a zmierňovanie a odstraňovanie následkov úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia pri nakladaní s jadrovými materiálmi, s rádioaktívnymi odpadmi alebo s vyhoretým jadrovým palivom a pri preprave rádioaktívnych materiálov.

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Udalosti na JZ a pri preprave RM v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov sa delia na:
a) mimoriadna udalosť,
b) mimoriadna situácia.

v zmysle zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa delia na:
a) poruchy,
b) nehody,
c) havárie.

a v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa delia na:
a) radiačnú udalosť,
b) radiačnú nehodu,
c) radiačnú haváriu. 

 

Termíny školení, nácvikov a cvičení z HP a CO v roku 2024

Havarijné nácviky a cvičenia v roku 2024

detail
detail