Javys, a.s.

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Podnety, súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti, môžete podať písomne:

a) prostredníctvom pošty na adresu: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Ing. Jozef Meleg, vedúci odboru vnútorného auditu, Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice s označením „PODNET – NEOTVÁRAŤ“,

b) osobne v podateľni spoločnosti na adresu: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Ing. Jozef Meleg, vedúci odboru vnútorného auditu, Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice s označením „PODNET – NEOTVÁRAŤ“,

c) elektronickou poštou prístupnou 24 hodín denne na adresu: 

d) ústne Ing. Jozefovi Melegovi, vedúci odboru vnútorného auditu, prípadne ktorémukoľvek zamestnancovi uvedeného odboru,

e) iným technicky vykonateľným spôsobom

V tejto súvislosti oznamujeme, že zodpovednou osobou za spoločnosť je Ing. Jozef Meleg, vedúci odboru vnútorného auditu, ktorý je priamo podriadený štatutárnemu orgánu a je oprávnený preverovať podnety podľa zákona.

 

detail
detail