Javys, a.s.

Certifikáty

 

Certifikát ISO 9001:2015

JAVYS, a.s. je držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu podľa normy ISO 9001:2015. Táto medzinárodná norma určuje požiadavky na systém manažérstva kvality.  Cieľom je dosiahnuť a preukázať schopnosť organizácie vyhovieť požiadavkám zákazníka, požiadavkám predpisov a legislatívnym požiadavkám aplikovateľným na produkt a vlastným požiadavkám organizácie na základe procesného prístupu.  Splnením predpísaných požiadaviek, ktorých zhodu s normou preveril certifikačný audit, organizácia získala od certifikačnej spoločnosti certifikát, ktorý je zároveň aj dokladom, že systém manažérstva kvality je funkčný a účinný.

 

 

Certifikát ISO 14001:2015

JAVYS, a.s. je držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu podľa normy ISO 14001:2015. Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva. Cieľom je dosiahnuť a preukázať vhodné environmentálne správanie riadením vplyvov svojich činností, výrobkov a služieb na životné prostredie, v súlade so svojou environmentálnou politikou a dlhodobými environmentálnymi cieľmi. Splnením predpísaných požiadaviek, ktorých zhodu s normou preveril certifikačný audit, organizácia získala od certifikačnej spoločnosti certifikát, ktorý je zároveň aj dokladom, že systém environmentálneho manažérstva je funkčný a účinný.

 

 

Certifikát ISO 45001:2018

JAVYS, a.s. je držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu podľa normy ISO 45001:2018.
Táto medzinárodná norma určuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Cieľom je dosiahnuť a preukázať schopnosť organizácie riadiť vlastné riziká  a zlepšiť vlastnú výkonnosť v oblasti BOZP. 
Splnením predpísaných požiadaviek, ktorých zhodu s normou preveril certifikačný audit, organizácia získala od certifikačnej spoločnosti certifikát, ktorý je zároveň aj dokladom, že v organizácii je vytvorený systém manažérstva BOZP na odstránenie alebo minimalizovanie rizík, ktoré sa týkajú osôb a zainteresovaných strán, ktoré by mohli byť vystavené nebezpečenstvám BOZP vyplývajúcim z činnosti organizácie. Potvrdzuje, že systém bezpečnosti a ochrany zdravia  je funkčný a účinný.

 

 

Certifikát ISO/IEC 20000-1:2011

JAVYS, a.s. je držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu podľa normy ISO 20000 pre oblasť systému manažérstva služieb informačných technológií. Certifikát je orientovaný na podporu procesného riadenia organizácie v oblasti automatizovania procesov a optimálneho využívania informačných technológií. Získanie certifikátu potvrdzuje dosiahnutie štandardov systému manažérstva kvality v oblasti efektívnosti využívania informačných technológií ako aj služieb ktoré poskytujú.

detail
detail