Javys, a.s.

Koncepcia úložiska

Izolácia rádioaktívnych odpadov od životného prostredia a splnenie požiadaviek dozorných orgánov a legislatívou požadovanej bezpečnosti sa dosiahne v hlbinnom úložisku systémom viacnásobných inžinierskych a prírodných bariér.

Tento tzv. multibariérový systém je tvorený:

  • samotným palivom a jeho pokrytím, ktoré odolalo extrémnym podmienkam v reaktore,
  • úpravou odpadov do vhodnej formy odolnej voči vylúhovaniu vodou,
  • zapuzdrením upravených odpadov a vyhoreného jadrového paliva do kovových kontajnerov odolných voči korózii,
  • umiestnením a utesnením kontajnerov s odpadom v upravených podzemných priestoroch,
  • vyplnením voľného priestoru materiálmi, ktoré dlhodobo zabezpečia vhodné mechanické a chemické vlastnosti prostredia,
  • hostiteľským geologickým prostredím - principiálnou bariérou, ktorá bude tvoriť bezpečnú a stabilnú ochranu celého systému úložiska.

Pre umiestnenie hlbinného úložiska sú vhodné rozmanité geologické prostredia, ako napr. soľné formácie, sedimentárne, kryštalické alebo metamorfované horniny. Výber kandidátskej lokality pre hlbinné geologické úložisko je veľmi náročný proces, sprevádzaný rozsiahlymi geologickými prácami. Lokalita musí spĺňať náročné požiadavky na dlhodobú stabilitu, priaznivé hydrogeologické pomery, dostatočnú tepelnú vodivosť horniny a mnohé ďalšie parametre.

Bezpečnosť úložiska sa musí presvedčivo preukázať ešte pred jeho realizáciou. Úložisko musí spĺňať legislatívou a dozornými orgánmi stanovené požiadavky na radiačnú a jadrovú bezpečnosť, rešpektovať požiadavky na ochranu životného prostredia a zdravia.

 

detail
detail