Javys, a.s.

V. etapa vyraďovania JE A1 a následné uvoľňovanie areálu JE A1 spod administratívnej kontroly

Prebiehajúci proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom posudzovanej V. etapy vyraďovania JE A1 je vyraďovanie reaktora, zostávajúcich pôvodných zariadení inštalovaných na prevádzku JE A1 v objektoch bývalého hlavného výrobného bloku JE A1 a nakladanie s rádioaktívnym a nerádioaktívnym odpadom z prevádzky a vyraďovania JE A1, vyraďovanie pôvodných technológií a priestorov hlavného výrobného bloku JE A1 mimo kontrolovaného pásma, vrátane súvisiacich činností nevyhnutných na zabezpečenie priebehu procesu vyraďovania.

Takýmito súvisiacimi činnosťami sú projektovanie a dobudovanie 3. a 4. modulu JZ Integrálny sklad RAO na dlhodobé skladovanie RAO určených na uloženie v HÚ RAO a pre vznikajúce rádioaktívne materiály pred ich spracovaním, resp. uvoľnením do ŽP, ako aj vybudovanie nových priestorov, alebo úprava existujúcich objektov JAVYS, a. s.,
na preloženie, resp. inováciu zariadení na nakladanie s kontaminovanými materiálmi a RAO
z vyraďovania, v súčasnosti sa nachádzajúcich v objektoch hlavného výrobného bloku JE A1. Ďalšou súvisiacou činnosťou je aj pokračovanie v dobudovávaní úložných kapacít pre veľmi nízkoaktívne odpady v RÚ RAO a to vzhľadom na legislatívne celoeurópske sprísnenie hodnôt na uvoľňovanie rádioaktívnych materiálov do životného prostredia a odstraňovanie kontaminovaných stavebných štruktúr JE A1 skôr, ako sa pôvodne predpokladalo.

Po ukončení V. etapy bude v objektoch JE A1 ako prvé realizované odstránenie zostávajúcich častí zariadení, skladovacích nádrží a systémov, ktoré boli v priestoroch JE A1      v priebehu ukončovania prevádzky a počas jednotlivých etáp vyraďovania a budú používané v procese vyraďovania JE A1 až do samotného konca V. etapy. Rozsah odstraňovania stavebných objektov do hĺbky a sanácie zemín v ich okolí v rámci uvoľňovania areálu bude vyplývať z požiadaviek orgánov štátnej správy vyplývajúcich z legislatívy SR na rádioaktívnu kontamináciu pre uvoľňovanie areálu spod administratívnej kontroly. Rozsah odstraňovania objektov, vzhľadom k súčasnej nedostupnosti reálnych poznatkov o hodnotách a hĺbke kontaminácie podložia, resp. stavebných štruktúr, najmä v základovej časti, môže byť realizovaný do úrovne -1,00 m, alebo v prípade legislatívne neakceptovateľnej hodnoty kontaminácie podložia až po úroveň na -17 m, prípadne nižšie. Záverečné monitorovanie hodnôt kontaminácie pre vyňatie areálu JE A1 spod pôsobnosti administratívnej kontroly bude v súlade s požiadavkami legislatívy SR uskutočnené v JAVYS, a.s., nezávislou organizáciou a kontrolným meraním príslušného orgánu štátnej správy vydávajúceho stanovisko o splnení kritérií na uvoľnenie spod administratívnej kontroly.

V rámci činností V. etapy vyraďovania JE A1 a činností uvoľňovania areálu JE A1 spod administratívnej kontroly bude prebiehať aj realizácia monitorovania a sanácie kontaminovaných zemín a podzemných a priesakových vôd v areáli JE A1, zmonitorovanie rádioaktívnej kontaminácie brehov odpadného kanála Manivier a rieky Dudváh, ktoré boli kontaminované najmä počas dvoch prevádzkových udalostí na JE A1 v rokoch 1976 a 1977 a v dôsledku zaplavenia lokality areálu JE A1 v roku 1980. Na základe výsledkov monitorovania a hodnotiacej správy bude vypracovaná Optimalizačná štúdia, ktorá bude obsahovať modelovanie vplyvov na obyvateľstvo a návrhy postupov sanácie Maniviera a Dudváhu v rámci V. etapy a v rámci etapy uvoľňovania areálu JE A1, ak budú potrebné.

V súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý je vo fáze zverejnenia a možnosti predkladania pripomienok k správe o hodnotení, v ktorej sú komplexne posúdené vplyvy predmetnej činnosti na životné prostredie v jednom variante, ktorý predstavuje kontinuálne vyraďovanie JE A1  doplnené  o uvoľnenie areálu JE A1 spod administratívnej kontroly. Pre tento variant boli zistené len málo významné nepriaznivé dopady na životné prostredie dotknutého územia a dotknuté obyvateľstvo, ktoré je ešte možné zmierniť, resp. eliminovať vhodne nastavenými technickými, organizačnými, prevádzkovými a ochrannými opatreniami.

 

detail
detail