Javys, a.s.

Galéria

Likvidácia IRAO zo zdravotníctva

Spoločnosť JAVYS, a. s., zabezpečuje spracovanie historických nepoužívaných rádioaktívnych materiálov zo zdravotníckych zariadení, vedeckých a výskumných pracovísk, školstva a priemyslu.

Na základe úlohy Ministerstva hospodárstva SR a po vzájomnej konzultácii a súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva SR a Ministerstvom zdravotníctva SR, v prvom polroku 2022 postupne realizujeme prevoz takýchto materiálov zo štátnych zdravotníckych zariadení. Následne ich odborne, bezpečne, spoľahlivo, ekonomicky efektívne, s dôrazom na radiačnú ochranu obyvateľstva a ochranu životného prostredia spracovávame a ukladáme. Táto spoločensky mimoriadne dôležitá úloha a činnosť všetkých zainteresovaných subjektov má za cieľ predovšetkým zaistiť bezpečnosť a ochranu občanov, životného prostredia a znížiť riziko prípadného zneužitia alebo nelegálneho nakladania s týmito materiálmi.

Historické rádioaktívne materiály (IRAO – inštitucionálne rádioaktívne odpady), ktoré sú v súčasnosti dlhodobo skladované v niektorých zdravotníckych zariadeniach, výskumných ústavoch, rôznych zdravotníckych laboratóriách, vedeckých pracoviskách, v školstve a pod., na území celého Slovenska boli využívané napríklad pri liečbe a diagnostike predovšetkým onkologických pacientov alebo pri výskumných a vedeckých činnostiach. V prípade priemyslu ide zväčša o rôzne meracie prístroje.

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) počas ostatných mesiacov aktívne monitoroval množstvá, druhy, rádionuklidy a spôsob skladovania týchto nepoužívaných rádioaktívnych materiálov na celom území Slovenska, vrátane neštátnych zdravotníckych zariadení, iných štátnych inštitúcií, výskumných a vzdelávacích inštitúcií a niektorých priemyselných prevádzok. Spätnú väzbu dostal ÚVZ SR od viac ako 90% oslovených subjektov s pozitívnym postojom k vzájomnej koordinácii a prísľubu súčinnosti v celom procese likvidácie historických rádioaktívnych materiálov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.

V ďalších etapách je spoločnosť JAVYS, a. s., pripravená aj na prevzatie historických IRAO od neštátnych zdravotníckych zariadení, iných štátnych inštitúcií a ďalších subjektov z prostredia priemyslu, výskumu, školstva a obdobných prevádzok v Slovenskej republike.

 

 

 

 

detail
detail