Javys, a.s.

Galéria

Čo je rádioaktivita

Rádioaktivita predstavuje prirodzenú alebo umelo spôsobenú premenu jadra atómu sprevádzanú vysielaním rádioaktívneho žiarenia. Umelá rádioaktivita je rozpad jadra atómu (nuklidu) vyvolaný umelým odovzdaním energie jadru tak, že sa stane nestabilným a rozpadne sa zvyčajne na dve menšie jadrá so súčasným vyslaním žiarenia alfa, beta alebo gama. Naopak, prirodzená rádioaktivita je spontánny rozpad rádionuklidov.

Prirodzená rádioaktivita pôd, atmosféry, vody a všadeprítomné kozmické žiarenie je súčasťou nášho životného prostredia a tvorí prirodzené rádioaktívne pozadie. Sme tiež vystavovaní umelému ionizujúcemu žiareniu – z obrazoviek televízorov, z lekárskych prístrojov, rádioaktivite uvoľňovanej z priemyselného používania rádioaktívnych materiálov. Je potrebné chrániť sa pred každým nadbytočným rádioaktívnym žiarením, čo platí pre všetky jeho zdroje počnúc lekárskymi, až po jadrové reaktory v jadrových elektrárňach. Ochrana obyvateľstva a životného prostredia pred rádioaktívnym a ionizujúcim žiarením je zakotvená v príslušných zákonoch, v ktorých sú spravidla stanovené prísne limity osobných dávok.

Napriek tomu, že rádioaktivita je ľudskými zmyslami nepostrehnuteľná, dokážeme ju celkom ľahko a veľmi presne zistiť – detekovať a merať. Rádioaktívne látky majú jednu veľmi dôležitú vlastnosť – ich aktivita sa zmenšuje s časom. Čas potrebný k tomu, aby sa premenila polovica jadier prítomných na počiatku sa nazýva polčas premeny. Jadrová premena je štatistický dej a jej pravdepodobnosť je rovnaká pre všetky časové intervaly.

Rádioaktivita sa udáva v jednotkách Bq (becquerel) pričom 1 Bq predstavuje jeden rozpad za sekundu. Miera účinkov rádioaktívneho žiarenia na ľudský organizmus je daná množstvom absorbovanej energie žiarenia v jednotke hmotnosti tela. Túto veličinu nazývame absorbovanou dávkou a má jednotku Gy (gray), pričom 1 Gy = 1 J/kg. Kvantitatívne ohodnotenie vplyvu rôznych druhov žiarenia na biologický materiál je vyjadrené tzv. efektívnou dávkou, ktorá predstavuje súčin absorbovanej dávky a bezrozmerného akostného faktoru, stanoveného pre daný druh žiarenia. Jednotkou efektívnej dávky je Sv (sievert), ktorý má rovnako ako gray rozmer J/kg.

detail
detail