Javys, a.s.

Členstvo JAVYS v organizáciách

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. je kolektívnym členom v nasledovných 
domácich a zahraničných odborných organizáciách a inštitúciách.

Logo Organizácia
Občianska informačná komisia Bohunice (OIK Bohunice)

Občianska informačná komisia Bohunice je vytvorená za účelom zlepšenia informovanosti verejnosti regiónu tvoreného oblasťou ohrozenia jadrovými zariadeniami v lokalite Jaslovské Bohunice o všetkých aspektoch prevádzky, bezpečnosti a vplyve týchto jadrových zariadení na životné prostredie, a to prostredníctvom delegovaných zástupcov SE a.s., JAVYS, a.s., JESS, a.s. a ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OIK Bohunice má 16 členov a tvoria ju zástupcovia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, zástupcovia JAVYS, a.s. a SE a.s., JESS, a.s.

http://www.oik.sk/

 

Občianska informačná komisia Mochovce (OIK Mochovce)

Občianska informačná komisia je vytvorená za účelom zlepšenia informovanosti verejnosti v regióne jadrovo-energetickej lokality Mochovce o všetkých aspektoch prevádzky, bezpečnosti a vplyvu AE Mochovce a Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov (RÚ RaO) na životné prostredie prostredníctvom delegovaných zástupcov občanov.

OIK tvoria zástupcovia obcí a združení obcí a inštitúcií z 20 km pásma v okolí AE Mochovce. Spolupracovníkmi zástupcov občanov sú menovaní zástupcovia SE, a.s., a JAVYS, a.s.

http://www.zdruzeniemochovce.sk/

Slovenská nukleárna spoločnosť (SNUS)

Slovenská Nukleárna Spoločnosť je dobrovoľné združenie odborníkov, ktorých profesijný a študijný záujem sa týka jadrovej techniky, jadrovej energetiky a využitia ionizujúceho žiarenia. Je súčasťou Európskej Nukleárnej Spoločnosti (ENS). SNUS zabezpečuje koordináciu odbornej činnosti s inými spoločnosťami v Slovenskej republike a medzinárodné styky a spoluprácu. Spolupracuje so spoločenskými, vládnymi a zastupiteľskými orgánmi a organizáciami, s podnikmi a prostriedkami verejnej informovanosti.

www.snus.sk

Slovenské jadrové fórum (SJF)

Slovenské jadrové fórum bolo ustanovené ako združenie občanov, ktorí podporujú mierové využívanie jadrovej energie.

Cieľom združenia je poskytovanie informácií o všetkých aspektoch jadrovej techniky slovenskej verejnosti, ako aj poskytovanie pravdivých informácií o slovenskej jadrovej energetike do zahraničia. V roku 2000 bolo SJF prijaté do medzinárodnej organizácie Foratom so sídlom v Bruseli. Vstupom do Foratomu dostala činnosť SJF novú dimenziu a možnosť uznávanej medzinárodnej prezentácie najmä v krajinách EÚ.

www.sjforum.sk

Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska (ZZES)

Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska je dobrovoľná záujmová organizácia. Je organizáciou nezávislou, združujúcou zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba a rozvod elektrickej energie (prípadne v kombinácii s tepelnou energiou) a s tým priamo súvisiace činnosti ako je výskum, projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre potreby energetiky.

www.zzes.sk

Organisation for Economic Co-operation and Development / Nuclear Energy Agency (OECD / NEA)

CPD (Co-operative Programme on Decommissioning)
Program spolupráce pre vyraďovanie, ktorý bol iniciovaný NEA v roku 1985. Je to dohoda medzi krajinami OECD, ktoré majú jeden alebo viac projektov vyraďovania a v súčasnosti zahrňuje program 22 organizácii z 12 krajín a celkove 42 projektov.

Poslaním programu je výmena vedeckých a technických informácií pre projekty vyraďovania s cieľom podpory výmeny informácií v oblasti plánovania, bezpečnosti, technológie, ekonomiky, riadenia projektov a ďalšej problematiky týkajúcej sa projektov vyraďovania.

WPDD (Working Party on Decommissioning and Dismantling)
WPDD je pracovná skupina pre vyraďovanie a demontáž, ktorá bola založená v roku 2001. Zastrešuje odborníkov z oblasti vyraďovania z 21 členských krajín OECD a pozorovateľov.  Združuje najmä odborníkov, ktorí majú široký prehľad o otázkach vyraďovania a demontáže, prostredníctvom ich práce ako dozorov, realizátorov výskumníkov a vývojárov alebo tvorcov politík.

DCEG (Decommissioning Cost Estimation Group)
Skupina pre stanovenie nákladov na vyraďovanie je pracovnou skupinou zriadenou WPDD v novembri 2007. Jej poslaním je podpora výmeny informácií a skúseností v oblasti stanovenia nákladov na vyraďovanie a definovanie a riešenie štúdií, zameraných na zlepšenie spoľahlivosti a prehľadnosti stanovenia nákladov medzi členskými štátmi OECD, spoločne so zástupcami Európskej komisie a MAAE.

www.nea.fr

Projekt DISPONET

Sieť prevádzkovateľov úložísk (International Low-Level Waste Disposal Network – pracovná skratka DISPONET) vytvorila MAAE, ako neziskové fórum s cieľom podporiť národné programy nakladania s nízko a stredne aktívnymi RAO.

DISPONET slúži na zefektívnenie vzájomného odovzdávania si praxou overených skúseností z oblasti budovania a prevádzkovania úložísk na nízko a stredneaktívne RAO.

JAVYS, a.s., je členom tejto siete na pozícii Participants (účastníci) – organizácie, ktoré sú zodpovedné za vývoj úložísk a majú záujem byť do tohto programu zapojené.

www.nucleus.iaea.org/...

detail
detail