Javys, a.s.

Vývoj hlbinného úložiska

Legislatíva Európskej únie ukladá členským krajinám vybudovať kapacity na ukladanie rádioaktívnych odpadov. Súčasťou riešenia problematiky sú národné programy vývoja hlbinných úložísk pre vyhoreté jadrové palivo a vysoko aktívne rádioaktívne odpady. Vďaka systému inžinierskych a geologických bariér sú takéto úložiská schopné zabezpečiť trvalú izoláciu vyhoretého paliva a vysoko aktívneho rádioaktívneho odpadu od životného prostredia. Vývoj hlbinného úložiska v Slovenskej republike sa začal systematicky riešiť od roku 1996. Do roku 2001 sa procesom postupného hodnotenia a znižovania počtu kandidátskych lokalít dospelo k piatim prieskumným lokalitám, v ktorých sa vykonal základný výskum.

Ministerstvo hospodárstva SR poverilo spoločnosť JAVYS, a.s. rozpracovať návrh ďalšieho postupu na pokračovanie projektu zameraného na vývoj hlbinného úložiska. Realizované aktivity sú zamerané na prehodnotenie doteraz vykonaných prác v projekte vývoja hlbinného úložiska (1996 – 2001), aktualizáciu štúdie realizovateľnosti, vypracovanie stratégie práce s verejnosťou a podrobného plánu činností na roky 2017 – 2023.

Na základe doterajších poznatkov v procese výberu lokality a praktických skúseností bolo odporučené v rokoch 2017-2023 vykonať ďalší prieskum v dvoch najvhodnejších horninových prostrediach. Cieľom ďalšieho výberu je vyhľadanie takej geologickej bariéry, ktorá spolu s vhodným technickým riešením úložiska a inžinierskymi bariérami zabezpečí dlhodobú radiačnú ochranu v súlade s požiadavkami národných dozorných orgánov, legislatívou EÚ a štandardmi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

 

detail
detail