Javys, a.s.

Galéria

Životné prostredie

Ochrana životného prostredia sa vo vyspelých krajinách sveta dynamicky vyvíja. S rastúcim celospoločenským záujmom o udržanie a zlepšenie kvality životného prostredia venujú mnohé organizácie zvýšenú pozornosť potenciálnym negatívnym environmentálnym vplyvom svojich činností zahrňujúcim aj výrobky a služby. Environmentálne politiky a ciele rozvoja smerujú k trvalému zlepšovaniu environmentálneho správania sa.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., nie je producentom hmatateľných výrobkov použiteľných pre verejnosť, napriek tomu aj takýmto spoločnostiam je umožnené prezentovať svoju snahu o ochranu životného prostredia. Jedným z progresívnych nástrojov riadenia podniku z hľadiska ochrany životného prostredia je systém environmentálneho manažérstva (EMS).

Je to dobrovoľný systém navrhnutý a zavedený organizáciou na riadenie jej významných environmentálnych aspektov, z nich vyplývajúcich vplyvov na životné prostredie a dosiahnutie zhody s právnymi a inými požiadavkami. Výsledkom úspešného zavedenia a neustáleho zlepšovania EMS má byť pre organizáciu a pre spoločnosť zabezpečenie jej trvalého ekonomického rastu a prosperity a zmena jej správania v zodpovednosti za stav životného prostredia.

Vyhodnotenie účinnosti EMS na základe výsledkov kontroly a monitoringu, ako aj preskúmania manažmentom, ústi do ďalších krokov na udržiavanie a trvalé zlepšovanie environmentálneho správania sa organizácie.

 

detail
detail