Javys, a.s.

Galéria

Zdroje RAO

Existuje veľa nesmierne dôležitých odvetví, ktoré bežne pracujú s rádioaktivitou a rádioaktívnymi materiálmi. Hovoríme o jadrovej energetike, priemysle, výskume, zdravotníctve a celom rade ďalších. Všeobecne platí, že takmer pri všetkých ľudských činnostiach vznikajú rôzne druhy odpadov. Špecifikum vyššie vymenovaných činností spojených s rádioaktivitou je v tom, že pri nich vznikajú rádioaktívne odpady (RAO), t.j. odpady kontaminované rádionuklidmi. V porovnaní s odpadmi iného druhu, napríklad z klasickej energetiky, je ich čo do objemu pomerne málo. Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi sa riadi prísnymi pravidlami a podlieha kontrole. Pokiaľ sú rádioaktívne odpady niečím výnimočné, tak je to pozornosť, ktorá sa venuje manipulácii s nimi a ich izolovaniu. Starostlivosť, aká sa venuje rádioaktívnym odpadom je príkladom pre všetky ďalšie odvetvia.

Na rozdiel od iných priemyselných odpadov, ktoré sú jedovaté či inak nebezpečné na veky, rádioaktívne odpady svoju nebezpečnosť postupne strácajú, pretože rádionuklidy v nich obsiahnuté sa s charakteristickým polčasom rozpadu premieňajú na neaktívne prvky.

Rádioaktívnych odpadov je mnoho druhov, líšia sa formou, stupňom svojej nebezpečnosti i miestom pôvodu. Rádioaktívne odpady vznikajú pri energetickom využití uránu v priebehu celého palivového cyklu od ťažby, úpravy rudy až po prevádzku jadrovej elektrárne. Je ich však relatívne veľmi malé množstvo. Rádioaktívne odpady zostávajú tiež po nukleárnej medicíne – takým odpadom sa môže stať vyradený žiarič z ožarovacieho zariadenia, ktorým sa lieči rakovina, či zbytok rádioaktívneho liečiva. Rádioaktívny môže byť odpad z vedeckého laboratória, kde sa pracuje s rádionuklidmi alebo žiarič používaný v geológii na skúmanie hornín. Použitie rádioaktívnych materiálov je dnes veľmi pestré a zasahuje od priemyslu cez poľnohospodárstvo až napríklad k archeológii či kriminalistike. O všetky odpady, ktoré z týchto činností vzniknú, sa vieme bezpečne postarať. Pri spracovaní odpadov sú dôležité tri hlavné zásady: znížiť množstvo odpadov redukciou ich objemu, vytvoriť bezpečnú formu vhodnú pre uloženie ich fixáciou a zabezpečiť dostatočné bariéry voči úniku rádioaktivity do životného prostredia počas doby uloženia.Všetky rádioaktívne odpady sa starostlivo zhromažďujú, sledujú a po celú dobu práce s nimi sa monitorujú a kontrolujú.

detail
detail