Javys, a.s.

Skladovanie RAO

Na zabezpečenie dostatočných skladovacích kapacít RAO sú vybudované v lokalite Jaslovské Bohunice v jadrovom zariadení TSÚ RAO certifikované sklady pevných a fixovaných RAO. Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov je určený na skladovanie pevných a v matrici fixovaných RAO, ktoré nespĺňajú limity uloženia v Republikovom úložisku RAO, ďalej veľkorozmerných kovových RAO z vyraďovania JE A1 a V1 a ďalších RAO pred ich spracovaním a úpravou na linkách jadrového zariadenia Technológie na spracovanie a úpravu RAO, resp. vláknobetónových kontajnerov s upravenými RAO pred ich uložením v Republikovom úložisku RAO.

detail
detail