Javys, a.s.

Galéria

Ukončovanie prevádzky a príprava na vyraďovanie

V súlade s uznesením Vlády SR č. 801/1999 a vybranou alternatívou okamžitého vyraďovania boli oba bloky JE V1 podľa stanoveného harmonogramu definitívne odstavené z prevádzky. Konečné odstavenie 1. bloku bolo vykonané 31. 12. 2006 a 2. bloku 31. 12. 2008.

Pred samotným odstavením 1. bloku musel byť vypracovaný dokument s názvom „Koncepcia ukončovania prevádzky JE V1“, ktorý definoval všetky fázy obdobia ukončovania prevádzky a ktorý určil, ktoré systémy a zariadenia budú nutné počas celého obdobia vyraďovania a musia zostať funkčné a ktoré môžu byť v ktorom období postupne odpájané a demontované.

Odstavením oboch blokov JE V1 začala etapa ukončovania prevádzky, ktorá je definovaná ako časový úsek začínajúci konečným odstavením 1. bloku, pokračujúci konečným odstavením 2. bloku a končiacom vydaním povolenia na 1. etapu vyraďovania od Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) (po splnení technických a legislatívnych opatrení).

Počas obdobia ukončovania prevádzky bolo vyvezené všetko vyhoreté jadrové palivo z oboch blokov a následne bol reaktor, jako aj k nemu prislúchajúci primárny okruh zaplnený čistou demineralizovanou vodou. Bola spracovaná zvyšná časť prevádzkových rádioaktívnych odpadov a vykonané ostatné potrebné prípravné činnosti pre vyraďovanie.

Obdobie procesu ukončovania prevádzky, definované o.i. aj fyzikálnými zákonitosťami pri manipulácii s vyhoretým jadrovým palivom, bolo súbežne efektívne využité na vypracovanie a schválenie licenčnej dokumentácie, potrebnej pre 1. etapu vyraďovania.

Obdobie ukončovania prevádzky JE V1 skončilo vyvezením paliva z bazénov skladovania do Medziskladu vyhoretého paliva a vydaním rozhodnutia ÚJD SR č. 400/2011 zo dňa 19. 7. 2011. Týmto rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20. 7. 2011, ÚJD SR vydalo povolenie na 1. etapu vyraďovania jadrového zariadenia 1. a 2. blok JE V1 z prevádzky.

Povolenie na vyraďovanie JE V1 je historicky prvé, ktoré bolo na Slovensku vydané pre takýto typ jadrového zariadenia. Pre samotnú elektráreň je to začiatok poslednej fázy jej existencie.

detail
detail