Javys, a.s.

História

Vznik spoločnosti úzko súvisí s privatizáciou Slovenských elektrární, a.s. Jednou z hlavných odkladacích podmienok v transakčných dokumentoch bolo vyčlenenie vybraných jadrových aktív (odštepný závod SE-VYZ a SE-EBO V1), o ktoré talianska spoločnosť ENEL neprejavila záujem. Z toho dôvodu Slovenské elektrárne založili 6. júla 2005 dcérsku spoločnosť GovCo. Po zaknihovaní akcií spoločnosť odkúpil štát v zastúpení Ministerstva hospodárstva SR. V tom istom roku boli realizované prípravné kroky k vyčleneniu vybraných jadrových aktív, ktoré zahŕňali celý komplex aktivít vrátane plynulého prechodu správy a prevádzky týchto aktív z SE, a.s., do novej spoločnosti.

Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky o privatizácii Slovenských elektrární, a.s., rozhodnutiach Fondu národného majetku a po splnení všetkých podmienok, nadobudli 1. 4. 2006 účinnosť zmluvy a povolenia, na základe ktorých spoločnosť GovCo, a.s., prevzala zodpovednosť za doprevádzkovanie jadrovej elektrárne V1, vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.

Štartovacia pozícia spoločnosti v slovenskom energetickom sektore sa odvíjala od dosiahnutých výsledkov dlhoročného pôsobenia oboch závodov. Popri ukončovaní prevádzky a vyraďovaní jadrového zariadenia JE V1 spoločnosť realizuje druhú etapu projektu vyraďovania jadrovej elektrárne A1, prevádzkuje Bohunické spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov, bitúmenačnú a vitrifikačnú linku na spracovanie rádioaktívnych odpadov, fragmentačné pracovisko na kovové rádioaktívne odpady a Republikové úložisko RAO v Mochovciach, ktoré svojimi bezpečnostnými štandardmi patrí k špičke v rámci európskych štátov. V jej pôsobnosti je i prevádzka seizmicky zodolneného a skompaktneného Medziskladu vyhoretého jadrového paliva v Jaslovských Bohuniciach. Do prevádzky bolo uvedené Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov v Mochovciach.

Po splnení zákonných podmienok na vykonávanie činností udelili spoločnosti GovCo, a.s., licencie nasledovné dozorné orgány: Úrad verejného zdravia, Ochrana životného prostredia, Technická inšpekcia SR, Národný inšpektorát práce, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Úrad jadrového dozoru SR.

Z rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti – Ministerstva hospodárstva SR bol zmenený obchodný názov spoločnosti na Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., so sídlom v Jaslovských Bohuniciach.


detail
detail