Javys, a.s.

Projekty

Projekty JAVYS v procese EIA

Spoločnosť JAVYS realizuje projekty zamerané na technologické a netechnologické objekty a zariadenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie hlavných činností spoločností. Posudzovanie vplyvov projektov na životné prostredie (tzv. EIA) sa realizuje v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., ktorý stanovuje legislatívne pravidlá tohto procesu. Súčasťou rozsiahleho posudzovania je vyhodnotiť všetky vplyvy na životné prostredie a to nielen z pohľadu Slovenska, ale aj okolitých krajín. Definujú sa pritom opatrenia, ktoré zabránia poškodzovaniu životného prostredia a zdravia ľudí. Komunikačným partnerom spoločnosti JAVYS sú počas tohto procesu orgány štátnej správy, odborné inštitúcie, dozorné orgány, dotknuté obce a mestá spolu s verejnosťou. Spoločnosť JAVYS poskytne informácie o pripravovaných projektoch v procese EIA aj prostredníctvom žiadosti, ktorú možno adresovať na kontakty uvedené na webovej stránke spoločnosti.

detail
detail