Javys, a.s.

Prvá etapa vyraďovania

Rozhodnutie ÚJD SR č. 400/2011 o povolení na I. etapu vyraďovania jadrového zariadenia JE V1 zo dňa 19. 7. 2011 bolo vydané na základe žiadosti spoločnosti JAVYS zo 17. 12. 2010 a súhlasného stanoviska Európskej komisie v súlade s čl. 37 zmluvy o EURATOM.

Súčasťou žiadosti bolo 21 dokumentov, ktoré boli dôkladne posúdené a obsahovali okrem iného stanoviská a rozhodnutie MŽP SR a iných příslušných orgánov štátnej správy, plán nakladania a prepravy RAO a plán nakladania s konvenčným odpadom, dokumentáciu systému kvality a požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia, systém odbornej prípravy zamestnancov, vnútorný havarijný plán, analýzu oblasti ohrozenia JE V1, limity a podmienky bezpečného vyraďovania, plán I. etapy vyraďovania, koncepciu vyraďovania na obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania a zabezpečenie finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu. V plánoch nakladania s konvenčnými a rádioaktívnymi odpadmi bol kladený veľký dôraz na minimalizáciu ich objemov a maximalizáciu environmentálního recyklovania materiálov uvolňovaných do životného prostredia.

Rozhodnutie ÚJD SR č. 400/2011 o povolení na 1. etapu vyraďovania jadrového zariadenia JE V1 nadobudlo právoplatnosť 20. júla 2011.

Prvá etapa vyraďovania JE V1 prebiehala v stanovenom období rokov 2011–2014, počas ktorej boli vykonané plánované demontáže neaktívnych systémov a zariadení, demolácie pomocných stavebných objektov a ukončené spracovanie rádioaktívnych odpadov z prevádzky.
 
Činnosti I. etapy zahŕňali:

  • odstránenie neaktívnych systémov a demoláciu objektov, ktoré neboli ďalej potrebné pre podporu demontáží v 2. etape. Patrilo sem odstránenie systémov strojovne (turbíny a celá technológia tzv. sekundárneho okruhu), demolácia konštrukcií výkonových transformátorov a rozvodní, stavebných objektov súvisiacich s chladením, odstránenie záložných systémov pre prevádzku a demolácia dieselgenerátorovej stanice, demontáž niektorých vonkajších nádrží a príprava dočasných a manipulačných skladov odpadu na lokalite,
  • úprava stavebných objektov pre ich budúce využitie,
  • vypracovanie technickej dokumentácie a dokumentácie obstarávania pre činnosti plánované na realizáciu v 2. etape vyraďovania JE V1.
      

Prvá etapa vyraďovania JE V1 bola úspešne ukončená 31.12.2014 a proces vyraďovania JE V1 následne od 1.1.2015 plynulo prešiel do 2. etapy vyraďovania.

detail
detail