Javys, a.s.

Nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom

Vyhoreté jadrové palivo je produktom procesu výroby elektrickej energie v jadrových elektrárňach. Nakladanie s ním patrí medzi najnáročnejšie oblasti jadrovo-energetického odvetvia z hľadiska ochrany životného prostredia a ekonomiky palivového cyklu.

Fázy nakladania s vyhoretým jadrovým palivom

  • krátkodobé skladovanie v jadrovej elektrárni – v bazénoch hlavného výrobného bloku v blízkosti reaktora (min. 3 roky)
  • dlhodobé skladovanie v špecializovaných zariadeniach, tzv. medziskladoch (50 a viac rokov)
  • definitívne uloženie

Otvorený a uzatvorený palivový cyklus

Po čiastočnom vychladnutí vyhoretého jadrového paliva v bazéne skladovania sa využívajú dva spôsoby ďalšieho nakladania s vyhoretými palivovými kazetami. Pri otvorenom palivovom cykle sú tieto kazety vyvezené do dlhodobého skladu a tam čakajú na definitívne uloženie v hlbinnom úložisku vysokoaktívnych odpadov alebo na prepracovanie. V prípade uzatvoreného palivového cyklu sa vyhoreté palivo prepracuje, štiepne materiály urán a plutónium sa znovu využijú na výrobu paliva a ďalej nevyužiteľné produkty sa upravujú do formy vhodnej na trvalé uloženie do hlbinného úložiska.

V Slovenskej republike je v súčasnosti uplatňovaný otvorený palivový cyklus.

detail
detail